KIERUNKI 111

Studia podyplomowe

Do studiów podyplomowych możesz uzyskać dofinansowanie z Twojego
Powiatowego Urzędu Pracy więcej na: wwwzielonalinia.gov.pl

Aktualna oferta poniej:
- KIERUNEK STUDIÓW (UCZELNIA) prezentacja w PP: lub pdf:
zgodne z opisem poniżej

- Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa (WSKPiSM)
- Doradztwo zawodowe (WSKPiSM)
- Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna (WSKPiSM)
- Edukacja dla bezpieczeństwa (WSKPiSM)
- Edukator medyczny (WSKPiSM)
- Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia (WSKPiSM)
- Logopedia (WSKPiSM)
- Mediacje i negocjacje (WSKPiSM)
- Oligofrenopedagogika (WSKPiSM)
- Pedagogika resocjalizacyjna (WSKPiSM)
- Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną (WSKPiSM)
- Przygotowanie pedagogiczne - kwalifikacje pedagogiczne (WSKPiSM)
- Socjoterapia (WSKPiSM)
- Terapia pedagogiczna (WSKPiSM)
- Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacja dziecka z autyzmem (WSKPiSM)
- Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (WSKPiSM)
- Zarządzanie oświatą (WSKPiSM)

- Brokerstwo informacji (infobroker) (WSSMiA)
- Biznes i przywództwo (WSSMiA)

· Przedsiębiorczość menedżera - nowy biznes, małe i średnie firmy

· Zarządzanie strategiczne

· Zarządzanie strategiczne

· Przywództwo i efektywne zarządzanie zespołem

· Coaching i mentoring menedżerski

· Zarządzanie projektami

· Zarządzanie procesami
- Dyplomacja i służba zagraniczna (WSSMiA)
- Polityka samorządowa (WSSMiA)
- Służba cywilna (WSSMiA)
- Zagrożenia kulturowe i cywilizacyjne oraz sposoby ich przezwyciężania (WSSMiA)
- Zarządzanie zasobami ludzkimi (WSSMiA)

· Strategiczne ZZL dla menedżerów personalnych

· Business Partnering HR

· Controling personalny w firmie

· Rekrutacja, selekcja i ocena potencjału

· Komunikacja w firmie i employer branding

· Zarządzanie wiedzą, szkoleniami i kompetencjami w firmie

· Trener biznesu

· Motywowanie i wynagradzanie pracowników w firmie

· Planowanie i restrukturyzacja zatrudnienia w firmie

· Consulting HRM

· Kadry i płace w praktyce

- Zarządzanie nieruchomościami (CV)

- BHP dla zawodowców (WWSE)
- Innowatyka (e-learning) (WWSE)
- Zarządzanie w administracji publicznej (WWSE)
- Zarządzanie firmą (WWSE)
- Zarządzanie w podmiotach leczniczych - efektywne przekształcanie
zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego (WWSE)
- Kontrola wewnętrzna i audyt w administracji państwowej i samorządowej
oraz w przedsiębiorstwach (WWSE)

- Rachunkowość (WSB)
- Likwidacja szkód komunikacyjnych (WSB)
- Systemy diagnostyczne w technice motoryzacyjnej (WSB)
- Administrowanie w społecznościach lokalnych i samorządowych (WSB)
- Mediacje i negocjacje biznesowe, sądowe i pozasądowe (WSB)
- Coaching (WSB)

- Profilaktyka społeczna i zapobieganie agresji (CWRO)
- Teoria integracji sensorycznej w diagnozie i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi (CWRO)
- Terapia pedagogiczna uczniów z dysleksją, ADHD oraz zaburzeniami zachowania (CWRO)

- Członek zarządu lub rady nadzorczej w gospodarce rynkowej (UE)
- Mediator w systemie magnus (UE)
- Nowoczesne metody zarządzania firmą (UE)

- Prawo i polityki europejskie (UTIU Włochy)


___________________________OPISY KIERUNKÓW__________________________
(studia podyplomowe)


BIBLIOTEKOZNAWSTWO I INFORMACJA NAUKOWA (WSKPiSM)

Słuchacze podczas studiów zdobywają wiedzę z zakresu bibliotekoznawstwa, czytelnictwa, literatury, a także informacji naukowej. Ponadto nabywają umiejętności praktycznego tworzenia księgozbiorów i ich katalogów, a jednocześnie wdrażają się do posługiwania się w pracy bibliotecznej nowoczesnymi technologiami informacyjnymi (komputerami, mediami, mas mediami i Internetem). Słuchacze otrzymują także merytorycznej metodyczne przygotowanie do prowadzenia zajęć w zakresie edukacji medialnej i czytelniczej, tworzenia słowno – wizualnych materiałów dydaktycznych i gazetek szkolnych.

Czas trwania:

3 semestry (w tym 1 on-line), od 01.10 do 30.06, studia w trybie niestacjonarnym

Ramowy program studiów

1. Nauka o książce
2. Bibliotekoznawstwo i bibliotekarstwo
3. Czasopisma dziecięce, młodzieżowe i naukowe
4. Cywilizacja wiedzy – technologie informacyjne
5. Internet w informacji i edukacji
6. Czytelnictwo, dydaktyka pracy z czytelnikiem
7. Literatura dziecięca i młodzieżowa
8. Bazy danych
9. Komputerowe systemy biblioteczno – informacyjne
10. Literatura współczesna
11. Działalność informacyjna biblioteki
12. Prawo biblioteczne i autorskie
13. Media i multimedia cyfrowe
14. Organizacja zbiorów bibliotecznych
15. Źródła informacji piśmienniczej
16. Podstawy nauki o książce i bibliotece


DORADZTWO ZAWODOWE (WSKPiSM)

Uczestnicy studiów zapoznają się z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi psychofizjologicznych podstaw poradnictwa zawodowego oraz jego rolą i zastosowaniem w systemie oświatowym. Program studiów obejmuje również problematykę związaną z metodyką i narzędziami pracy doradcy zawodowego. Studia przygotowują do prowadzenia modułów zajęć edukacyjnych dotyczących preorientacji zawodowej uczniów gimnazjów, a także szkół ponadgimnazjalnych. Zakres przygotowania merytorycznego jest również zgodny z zakresem zadań doradcy zawodowego określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Czas trwania:

3 semestry (w tym jeden on-line), od 01.10 do 30.06, studia w trybie niestacjonarnym

Ramowy program studiów

1. Struktura doradztwa zawodowego w Polsce
2. Biomedyczne podstawy rozwoju
3. Psychologia zdrowia i stresu zawodowego
4. Wybrane problemy psychologii komunikacji i z zarządzania personelem
5. Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych
6. Zawodoznawstwo
7. Socjologia edukacji i moralności
8. Doradztwo zawodowe dla osób bezrobotnych
9. Poradnictwo psych. pedagogiczne dla dzieci i młodzieży
10. Psychologia rozwoju dziecka
11. Metodologia badań w doradztwie zawodowym
12. Komputerowy system wspomagania doradcy zawodowego
13. Metodyka pracy szkolnego doradcy zawodowego
14. Wybrane zagadnienia z prawa i etyki zawodowej
15. Psychologia komunikacji
16. Planowanie kariery zawodowej


EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA (WSKPiSM)

Studia przygotowują do prowadzenia zajęć lekcyjnych z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym, nadając właściwe do realizacji tych zadań kwalifikacje. Program studiów obejmuje wszystkie najważniejsze zagadnienia związane z metodyką prowadzenia kształcenia z uwzględnieniem problematyki diagnozy i terapii pedagogicznej, a także zasad bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy. Adresatami studiów są nauczyciele oraz osoby z przygotowaniem pedagogicznym prowadzące lub zamierzające prowadzić kształcenie dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym.

Czas trwania:

3 semestry (w tym jeden on-line), od 01.10 do 30.06, studia w trybie niestacjonarnym

Ramowy program studiów

1. Pedagogika działań twórczych
2. Pedagogika zabawy
3. Metody aktywizujące we wczesnej edukacji
4. Podstawy kształcenia zintegrowanego
5. Diagnoza pedagogiczna
6. Praca z dzieckiem nadpobudliwym (ADHD)
7. Terapia pedagogiczna
8. Edukacja polonistyczna z metodyką
9. Edukacja matematyczna z metodyką
10. Edukacja środowiskowa z metodyką
11. Edukacja w zakresie plastyki i zajęć technicznych z metodyką
12. Wykład monograficzny z zakresu metodyki
13. Pedagogika przedszkolna z metodyką
14. Emisja głosu
15. Psychologia rozwojowa i osobowości
16. Zasady bezpieczeństwa i udzielania I pomocy
17. Wykorzystanie technologii ITC w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
18. Edukacja motoryczno zdrowotna z metodyką
19. Praktyka – edukacja przedszkolna
20. Praktyka – edukacja wczesnoszkolna


EDUKATOR MEDYCZNY (WSKPiSM)

Studia przeznaczone są dla osób z wykształceniem wyższym, posiadających dyplom ukończenia szkoły wyższej o profilu medycznym, biochemicznym, biologicznym, chemicznym (tzn. dla lekarzy, lekarzy stażystów, dietetyków, farmaceutów, fizjologów, biochemików, psychologów, pielęgniarek, rehabilitantów, pracowników socjalnych kosmetologów, oraz innych absolwentów szkół wyższych, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę w zakresie postępowania z chorym przewlekle członkiem rodziny. Absolwent zdobędzie wiedzę w zakresie pomocy osobom przewlekle chorym z występującym zagrożeniem życia, pozna obraz kliniczny i etiopatogenezę chorób oraz zasady i cele leczenia. Będzie również potrafił szkolić jak postępować w leczeniu i prowadzeniu danej choroby,
odpowiednio pokierować rodziców /opiekunów przewlekle chorego i następnie monitorować ewaluację wiedzy chorego i jego otoczenia. Będzie doradcą w zakresie postępowania na początku choroby w urzędach i organizacjach wspomagających leczenie. Ukończenie studiów nadaje także niezbędne kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Czas trwania:

2 semestry, od 01.10 do 30.06, studia w trybie niestacjonarnym

Ramowy program studiów

1. Podstawy anatomii człowieka
2. Fizjologia i patofizjologia
3. Pedagogika społeczna
4. Promocja zdrowia
5. Psychoterapia i psychoanaliza
6. Komunikacja interpersonalna
7. Ratownictwo medyczne i pierwsza pomoc
8. Elementy psychologii osobowości
9. Obsługa pomp insulinowych
10. Podstawy diabetologii
11. Żywienie człowieka i choroby dietozależne
12. Podstawy diagnozy i terapii psychologiczno pedagogicznej
13. Etiopatogeneza wybranych chorób (m.in.. padaczka, cukrzyca, porażenia mózgowe)


EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA (WSKPiSM)

Propozycja skierowana do nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, absolwentów studiów wyższych zawodowych lub magisterskich, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne, a także pracowników administracji rządowej i samorządowej, przedstawicieli służb mundurowych oraz wolontariuszy organizacji pozarządowych uczestniczących w działaniach ratowniczych i edukacyjnych w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa powszechnego. Słuchacze uzyskują kwalifikacje do nauczania przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Studia podyplomowe w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa adresowane są do nauczycieli, którzy nie posiadają odpowiedniego przygotowania do samodzielnego prowadzenia zajęć z nowowprowadzonego do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu – „edukacja dla bezpieczeństwa”. Ponadto ich adresatem mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych pedagogicznych lub innych dodatkowo poświadczonych kwalifikacjami pedagogicznymi, a zainteresowanych zdobyciem odpowiedniej wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa, umożliwiających np. pracę w charakterze koordynatora bezpieczeństwa w placówkach edukacyjnych różnych szczebli.

Czas trwania:

3 semestry (w tym jeden on-line), od 01.10 do 18.12, studia w trybie niestacjonarnym

Ramowy program studiów

1. Pedagogika wobec zagrożeń i kryzysów
2. Dydaktyka edukacji dla bezpieczeństwa
3. Psychologia rozwoju z elem. psych. rozwoju
4. Dydaktyka eatownictwa i pierwszej pomocy
5. Metodyka nauczania bezpieczeństwa
6. Teoria profilaktyki z elementami terapii zagrożeń szkolnych
7. Podstawy zarządzania kryzysowego
8. Współczesne zagrożenia cywilizacyjne czasu wojny i pokoju
9. Elementy międzynarodowego prawa humanitarnego
10. Psychologiczne uwarunkowania człowieka w sytuacji zagrożeń
11. Podstawy komunikacji interpersonalnej w sytuacji zagrożeń
12. System obronności i bezpieczeństwa państwa
13.Wypadki i katastrofy techniczne i komunikacyjne
14. Prawne aspekty zarządzania bezpieczeństwem.
15. Praktyka zawodowa


HIGIENA I EPIDEMIOLOGIA W PROFILAKTYCE I PROMOCJI ZDROWIA (WSKPiSM)

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób:
- posiadających tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub magistra
- zatrudnionych w instytucjach administracji rządowej i samorządowej na stanowiskach odpowiedzialnych za szeroko pojętą profilaktykę zdrowotną, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, placówkach oświaty zdrowotnej, szpitalach i poradniach leczniczo-zapobiegawczych oraz zawodowo-wychowawczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, Narodowym Funduszu Zdrowia, podmiotach prowadzących działalność prozdrowotną, szkołach publicznych i prywatnych, systemie ubezpieczeń społecznych
- zainteresowanych poszerzeniem wiedzy w zakresie aktualnych problemów zdrowotnych, epidemiologii zakażeń, metod analizy sytuacji zdrowotnej populacji oraz opracowaniem strategii
profilaktycznych. Studia umożliwiają również praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy w codziennej działalności pracowników ochrony zdrowia.

Czas trwania:

2 semestry, od 01.10 do 30.06, studia w trybie niestacjonarnym

Ramowy program studiów

SEMESTR I

1. Promocja zdrowia, profilaktyka, edukacja
2. Higiena komunalna
3. Higiena i epidemiologia żywienia i żywności
4. Biologia bakterii patogennych i patogeneza zakażeń
5. Bioterroryzm
6. Ekonomia i finansowanie w ochronie zdrowia
7. Epidemiologia chorób zakaźnych
8. Metody badań epidemiologicznych i interpretacja wyników
9. Środowiskowe zagrożenia zdrowia i życia

 

SEMESTR II

1. Zakażenia szpitalne
2. Epidemiologia chorób zakaźnych
3. Epidemiologia chorób pasożytniczych
4. Nadzór sanitarno – epidemiologicznych
5. Żywienie człowieka i choroby dietozależne
6. Ochrona zdrowia w UE i w Polsce
7. Zagadnienia prawne w ochronie zdrowia pacjenta
8. Bezpieczeństwo i higiena pracy w ochronie zdrowia
9. Jakość usług medycznych
10. Marketing usług medycznych


LOGOPEDIA (WSKPiSM)

Oferta studiów z zakresu Logopedii skierowana jest do absolwentów studiów wyższych II stopnia, kierunków humanistycznych, posiadających przygotowanie pedagogiczne i absolwentów studiów wyższych II stopnia, kierunków medycznych. Uczestnicy studiów podyplomowych z logopedii po ich ukończeniu uzyskają uprawnienia i kompetencje do podjęcia pracy w zawodzie logopedy w placówkach medycznych, oświatowych oraz pomocy społecznej, zgodnie z etycznymi zasadami udzielania takiej pomocy. Plan studiów podyplomowych jest zgodny w wymaganiami stawianymi przez Polskie Towarzystwo Logopedyczne. Absolwent posiada umiejętności diagnozowania oraz określania kierunków pracy terapeutycznej zaburzeń mowy, będzie przygotowany do prowadzenia terapii logopedycznej nastawionej na korygowanie wad wymowy u dzieci pełnosprawnych i z niepełnosprawnościami oraz udzielania porad rodzicom, nauczycielom odnośnie wspierania rozwoju mowy dzieci, nabędzie umiejętności przygotowania narzędzi pomocnych w prowadzeniu terapii logopedycznej.

Czas trwania:

4 semestry (w tym jeden on-line), od 01.10 do 30.03, studia w trybie niestacjonarnym

Ramowy program studiów

1. Wprowadzenie do logopedii
2. Nauka o języku
3. Anatomia, fizjologia człowieka i biomed. podst. mowy
4. Fonologia i fonetyka artykulacyjna
5. Elementy pedagogiki specjalnej
6. Psychologia rozwojowa i wychowawcza
7. Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka
8. Neurologia a elem. Pediatrii i geriatrii
9. Dyslalia
10. Profilaktyka logopedyczna
11. Trudności w czytaniu i pisaniu
12. Metody badań logopedycznych
13. Terapia logopedyczna
14. Emisja głosu i dykcja
15. Mowa dzieci z rozszczepem
16. Afazja
17. Komunikacja wspomagająca i alternatywna
18. Dyzatria
19. Fonatria
20. Audiofonologia
21. Zasady kultury żywego słowa i zasady ortofonii polskiej
22. Zaburzenie płynności mówienia
23. Praktyka logopedyczna


MEDIACJE I NEGOCJACJE (WSKPiSM)

Celem Studiów jest przygotowanie słuchaczy pod względem teoretycznym i praktycznym do prowadzenia negocjacji i mediacji oraz rozwiązywania konfliktów w zakładzie pracy, konfliktów w środowiskach lokalnych, konfliktów między pracodawcami a związkami zawodowymi, negocjacji politycznych, handlowych a także mediacji policyjnych, sądowych, itp.
Studia spełniają także ustawowe wymagania Ministerstwa Sprawiedliwości umożliwiające wpis na listę mediatorów sądowych. Program zajęć umożliwia uzyskanie teoretycznej wiedzy na temat dynamiki konfliktów i ich rozwiązywania, wiedzy z zakresu prawa cywilnego i karnego dotyczącej stosowania procedur mediacyjnych w Polsce, zapewnia kształcenie umiejętności praktycznych w zakresie negocjacji i mediacji. W programie przewidziane są także spotkania z wybitnymi praktykami życia społecznego, gospodarczego i politycznego, zaangażowanymi w negocjacje i mediacje przy aktualnych konfliktach społecznych, zagrożeniach strajkowych, sporach politycznych, negocjacjach biznesowych, w mediacjach sądowych spraw karnych i cywilnych.

Czas trwania:

2 semestry, od 01.10.2012 do 30.06.2013, studia w trybie niestacjonarnym

Ramowy program studiów

1. Podstawy mediacji i negocjacji
2. Podstawy psychologii społecznej
3. Twórcze przywództwo
4. Negocjacje i mediacje w polskim prawie cywilnym i karnym
5. Komunikacja werbalna
6. Mediacje w sytuacjach kryzysowych
7. Strategie taktyki negocjacji
8. Elementy psychologii osobowości
9. Etyka w mediacjach i negocjacjach
10. Konflikt – analiza i zarządzanie
11. Psychologia kłamstwa


OLIGOFRENOPEDAGOGIKA (WSKPiSM)

Studia przygotowują słuchaczy do prowadzenia nauczania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Ukończenie studiów pozwoli na twórcze rozwijanie swoich zdolności i umiejętności pedagogicznych w zakresie oligofrenopedagogiki. Absolwenci studiów znacząco udoskonalą swoje umiejętności w dziedzinie komunikowania społecznego, pracy z osobą niepełnosprawną i jego rodziną. Ukształtowana podczas studiów świadomość odpowiedzialności etycznej i społecznej związanej z pracą z osobami niepełnosprawnymi pozwoli im dołączyć do grona specjalistów w zakresie oligofrenopedagogiki.

Czas trwania:

3 semestry (w tym jeden on-line) od 01.10 do 30.06, studia w trybie niestacjonarnym

Ramowy program studiów

1. Pedagogika specjalna
2. Oligofrenopedagogika
3. Podstawy psychologii i rewalidacji
4. Metodyka nauczania i wychowania lekko upośledzonych umysłowo
5. Metodyka wychowania głębiej upośledzonych umysłowo
6. Kształcenie integracyjne
7. Arteterapia w pracy z dzieckiem upośledzonym umysłowo
8. Elementy psychiatrii i psychopatologii
9. Metodyka wychowania w internacie
10. Diagnoza i terapia pedagogiczna
11.Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi


ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ (WSKPiSM)

Celem Studiów jest podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie szeroko rozumianej problematyki pomocy społecznej i pracy socjalnej oraz nabycie umiejętności w zakresie kierowania i zarządzania publicznymi i niepublicznymi placówkami pomocy społecznej.
Osoby pełniące stanowiska kierownicze lub zamierzające je objąć, wraz ze świadectwem ukończenia studiów uzyskają niezbędne kwalifikacje i uprawnienia do kierowania placówkami pomocy społecznej, zgodnie z wymogami Ustawy o Pomocy Społecznej z 1990 i 2004 roku (odnotowane na druku świadectwa).
Program Studiów zawiera minimum programowe, opracowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.09.2004 roku w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej. Ukończenie Studiów jest równoznaczne z uzyskaniem specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej i umożliwia ubieganie się, w drodze konkursu, o objęcie stanowisk kierowniczych w publicznych i niepublicznych placówkach pomocy społecznej.
Czas trwania:

2 semestry, od 01.10. do 30.06, studia w trybie niestacjonarnym
Ramowy program studiów
1. Współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej
2. Pomoc społeczna jako instytucja, w tym zasady finansowania pomocy społecznej
3. Wybrane zagadnienia prawne z zakresu prawa rodzinnego, prawa pracy i praw człowieka
4. Wybrane elementy socjologii oraz teorii organizacji i zarządzania

5. Kierowanie i zarządzanie superwizyjne w pomocy społecznej
6. Metody statystyczne w pomocy społecznej

7. Instytucje i organizacje realizujące cele pomocy społecznej z uwzględnieniem organizacji pozarządowych

8. Zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej gminy, powiatu, województwa

9. Projektowanie realizacji zadań jednostek organizacyjnych pomocy społecznej

10. Public relations w pomocy społecznej

11. Kategorie osób i rodzin uprawnionych do korzystania z pomocy społecznej

12. Etyka pracy socjalnej
PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA (WSKPiSM)

Studia przygotowują słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie, dorosłymi oraz wybranymi grupami społecznymi. Ukończenie studiów pozwoli na pracę w placówkach resocjalizacyjnych, oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych, profilaktycznych i organizacjach samopomocowych. Studia na tym kierunku pozwalają słuchaczom zdobyć wiedzę w zakresie diagnozy, metodyki i terapii resocjalizacyjnej. Pozwoli to na analizowanie uwarunkowań zjawisk związanych z różnymi formami niedostosowania społecznego i wykorzystania odpowiednich form wsparcia społecznego oraz działań profilaktycznych i resocjalizacyjnych.

Czas trwania:

3 semestry (w tym jeden on-line), od 01.10. do 30.06, studia w trybie niestacjonarnym
Ramowy program studiów
1. Pedagogika ogólna
2. Psychologiczne koncepcje człowieka
3. Teoretyczne podstawy wychowania
4. Psychologia rozwoju dziecka i młodzieży

5. Pedagogika specjalna
6. Psychologia niedostosowania społecznego

7. Teorie kryminologiczne

8. Patologie społeczne

9. Prawne podstawy resocjalizacji, opieki i terapii niedostosowanych

społecznie

10. Pedagogika resocjalizacyjna

11. Komunikacja interpersonalna w wychowaniu resocjalizacyjnym

12. Metodyka wychowania resocjalizującego

13. Nauczanie resocjalizujące

14. Profilaktyka niedostosowania społecznego

15. Metody diagnozy i terapii pedagogicznej

16. Terapia uzależnień

17. Kuratela sądowa

18. Praca z dzieckiem zdolnym

19. Trening umiejętności wychowawczych

20. Warsztat pracy z grupą
21. Praktyka zawodowa


PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z POMOCĄ
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ (WSKPiSM)

Studia przygotowują słuchaczy do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (np. środowiskowe domy opieki), internatach i świetlicach szkolnych oraz na stanowisku pedagoga szkolnego. Studia na kierunku pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej pozwolą słuchaczom realizować działania z zakresu pomocy i profilaktyki społecznej, dadzą umiejętność rozwiązywania problemów społecznych, wychowawczych i dydaktycznych. Niniejszy kierunek promuje wrażliwość społeczną i zachowania prozdrowotne.

Czas trwania:

3 semestry (w tym jeden on-line), od 01.10 do 30.06, tryb studiów niestacjonarnych

Ramowy program studiów

1. Podstawy psychologii klinicznej
2. Pedagogika opiekuńcza
3. Prawo rodzinne i opiekuńcze
4. Teoretyczne podstawy udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej
5. Dzieci i młodzież w rodzinach dysfunkcyjnych
6. Podstawy terapii pedagogicznej
7. Zadania zespołu do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych
8. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej
9. Diagnoza pedagogiczna
10. Specyfika pracy pedagoga szkolnego
11. Wspomaganie rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży
12. Praca z uczniem mającym trudności w nauce
13. Projektowanie i ewaluacja działań wychowawczo-profilaktycznych
14. Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
15. Profilaktyka ukierunkowana na grupy ryzyka
16. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych
17. Podstawy pracy z rodziną
18. Praca z dzieckiem zdolnym

19. Trening umiejętności wychowawczych
20. Warsztaty pracy z grupą


PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE - KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE (WSKPiSM)

Studia kierowane są do obecnych lub przyszłych nauczycieli nieposiadających przygotowania pedagogicznego, którzy posiadają tytuł magistra, licencjata lub inżyniera na dowolnym kierunku studiów. Studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego pozwalają uzyskać podstawowe kompetencje pedagogiczne niezbędne w pracy w placówkach oświatowych i edukacyjnych oraz nadają wymagane w tym zakresie kwalifikacje.

Czas trwania:

3 semestry (w tym jeden on-line), od 01.10 do 30.06, tryb studiów niestacjonarnych

Ramowy program studiów

1. Psychologia ogólna i uczenia się
2. Psychologia rozwojowa osobowości
3. Psychologia różnic indywidualnych
4. Podstawy pedagogiki współczesnej
5. Teoretyczne podstawy kształcenia
6. Teoretyczne podstawy wychowania
7. Elementy pedeutologii
8. Podstawy dydaktyki ogólnej i zawodowej
9. Podstawy współczesnej dydaktyki szczegółowej
10. Elementy diagnostyki psychopedagogicznej
11. Metodyka nauczania (wybranego przedmiotu)
12. Organizacja pracy nauczyciela
13. Wykład monograficzny z zakresu metodyki
14. Technologie informacyjne
15. Emisja głosu i komunikacja interpersonalna
16. Podstawy prawa oświatowego
17. Podstawy BHP
18. Praktyka pedagogiczna


SOCJOTERAPIA (WSKPiSM)

Studia podyplomowe w dziedzinie socjoterapii ukierunkowane są na rozwijanie wiedzy a zwłaszcza praktycznych umiejętności wychowawczych i terapeutycznych za pomocą różnych form, metod i technik pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie. Studia te przygotowują absolwentów do diagnozowania niedostosowania społecznego i prowadzenia zajęć terapeutycznych (grupowych i indywidualnych) z dziećmi i młodzieżą z tzw. „grup ryzyka” (dzieci i młodzież wychowywana w rodzinach dysfunkcjonalnych, dzieci i młodzież z diagnozą zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania). Po studiach w WSKPiSM nauczyciel i wychowawca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w warsztacie swojej pracy zawodowej będzie wykorzystywał metody wychowania resocjalizującego, metody pracy socjoterapeutycznej oraz elementy psychoterapii i terapii uzależnień. Większość zajęć ze względu na specyfikę studiów prowadzona jest metodami interaktywnymi w formie treningów i warsztatów. Wsparciem metodologicznym są wykłady i konwersatoria.

Czas trwania:

3 semestry (w tym jeden on-line), od 01.10 do 30.06, studia w trybie niestacjonarnym

Ramowy program studiów

1. Trening interpersonalny
2. Trening umiejętności wychowawczych
3. Trening umiejętności socjoterapeutycznych
4. Warsztat zadaniowy i superwizyjny
5. Warsztat pracy z grupą
6. Diagnozowanie sytuacji w szkole i klasie
7. Warsztat pomagania w indywid. kontakcie emocjonalnego i społecznego
8. Wspieranie umiejętności wychowawczych i właściwych relacji w rodzinie
9. Włączanie uczniów do procesu samowychowania
10. Formy profilaktyki dla uczniów zagrożonych uzależnieniami
11. Sposoby oceniania działań profilaktycznych
12. Budowanie strategii profilaktyki z uwzględnieniem. nauczycieli i środowiska dzieci
13. Praktyka zawodowa


TERAPIA PEDAGOGICZNA (WSKPiSM)

Opis studiów:

Celem studiów jest poznanie teoretycznych podstaw terapii pedagogicznej i jej praktyczne zastosowanie w profilaktyce, diagnozie i korekcji zaburzeń w zachowaniu i uczeniu się człowieka od urodzenia, poprzez wczesne dzieciństwo, wiek przedszkolny i szkolny. Absolwenci studiów wyposażeni zostaną w umiejętności rozpoznawania objawów zaburzeń w zachowaniu i uczeniu się dzieci i młodzieży oraz w umiejętności podejmowania odpowiednich działań. Otrzymają również przygotowanie do prowadzenia terapii pedagogicznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdza uzyskanie kwalifikacji do pracy w grupach przedszkolnych i klasach szkolnych, w tym integracyjnych, oraz kwalifikacje do prowadzenia terapii pedagogicznej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz do prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Czas trwania:

3 semestry (w tym jeden on –line), od 01.10 do 30.06., studia w trybie niestacjonarnym

Ramowy program studiów

1. Problemy rozwoju i samorealizacji człowieka
2. Zagadnienia psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej
3. Zagadnienia z logopedii i zaburzeń mowy
4. Metodyka kształcenia zintegrowanego
5. Metodyka zajęć korekcyjno kompensacyjnych
6. Organizacja procesu terapeutycznego
7. Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego
8. Elementy diagnozy i terapii pedagogicznej
9. Prawo oświatowe w zakresie pomocy pedagogiczno – psychologicznej i terapii pedagog.
10. Podstawy komunikacji
11. Metodyka nauczania dzieci o nieharmonijnym rozwoju
12. Praca z dzieckiem nadpobudliwym (ADHD)
13. Arteterapia
14. Tworzenie, dokumentowanie i ewaluacja programu pracy z dziećmi w trakcie prowadzenia zespołów korekcyjno – kompensacyjnych
15. Praktyka zawodowa


WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU I EDUKACJA DZIECKA Z AUTYZMEM (WSKPiSM)

Celem kształcenia jest przygotowanie do profesjonalnego organizowania wczesnej i systematycznej pomocy dzieciom zagrożonym nieprawidłowym rozwojem oraz dzieciom z autyzmem. Program studiów obejmuje problematykę niezbędna do opracowania i realizowania indywidualnych programów zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z autyzmem i działań wspomagających rodzinę. Absolwenci studiów otrzymają uprawnienia do pracy w zespołach wczesnego wspomagania rozwoju organizowanych w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz specjalnych ośrodków szkolno wychowawczych. Studia kierowane są do osób z wykształceniem wyższym i przygotowaniem pedagogicznym.

Czas trwania:

3 semestry (w tym jeden on – line), od 01.10 do 30.06, studia w trybie niestacjonarnym

Ramowy program studiów

1. Diagnoza autyzmu
2. Psychologia i pedagogika dziecka
3. Podstawy pediatrii
4. Podstawy pedagogiki specjalnej i oligofrenopedagogiki
5. Profilaktyka z elem. poradnictwa i wczesn. interwencji
6. Wybrane zagadnienia psychiatrii
7. Stymulacja psychoruchowa i opieka nad dzieckiem
8. Podstawy terapii psychopedagogicznej
9. Komputerowe systemy biblioteczno – informacyjne
10. Elementy logopedii
11. Podstawy rewalidacji dzieci niepełnosprawnych
12. Reedukacja dzieci z trudnościami w nauce
13. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem
14. Metodyka pracy z dziećmi do 10 roku życia
15. Metodyka nauczania i wych. dzieci z autyzmem
16. Wsparcie rodziców dziecka we wczesnym etapie rozwoju
17. Podstawy prawne kształcenia i rehabilitacji dzieci o różnych potrzebach edukacyjnych


BHP - ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY (WSKPiSM)

Uczestnicy studiów zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami związanymi z kształtowaniem jakości warunków pracy, metodyką kompleksowej oceny ryzyka, narzędziami komputerowymi w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy oraz dydaktyką szkoleń w zakresie BHP. Studia przygotowują do pracy na różnych szczeblach zarządzania bezpieczeństwem pracy. Ponadto ich ukończenie ułatwia zatrudnienie w Państwowej Inspekcji Pracy oraz w jednostkach prowadzących szkolenia BHP. Absolwenci studiów uzyskują uprawnienia do zajmowania stanowisk kierowniczych w służbach BHP oraz kwalifikacje do pełnienia starszego inspektora – głównego specjalisty do spraw BHP zgodnie z rozporządzeniem Rady ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Czas trwania:

2 semestry, od 01.10.2013 do 30.06.2014, studia w trybie niestacjonarnym

Ramowy program studiów

1. Prawo pracy
2. Zarządzanie ryzykiem zawodowym
3. Organizacja bezpiecznej pracy
4. Audyty bezpieczeństwa pracy
5. Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy
6. Psychologia pracy
7. Metodyka pracy służb BHP
8. Zasady udzielania pierwszej pomocy
9. Ochrona przeciwpożarowa w środowisku pracy
10. Narzędzia komputerowe w zarządzaniu bezp. Pracy
11. Dydaktyka ogólna oraz metodyka szkoleń
12. Zarządzanie jakością
13. Międzynarodowe normy systemu bezpieczeństwa pracy
14. Zarządzanie bezpieczeństwem pracy
15. Wypadki przy pracy, choroby zawodowe


ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ (WSKPiSM)

Studia mają na celu przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej dla potrzeb zarządzania we wszelkiego rodzaju placówkach oświatowych w warunkach reformy oświatowej i administracji samorządowej. Świadectwo ukończenia studiów nadaje kwalifikacje specjalistyczne w zakresie zarządzania oświatą i uprawnia do zajmowania stanowisk kierowniczych we wszystkich typach szkół i innych placówkach oświatowo-wychowawczych oraz organach prowadzących i nadzorujących działalność oświatową.

Czas trwania:

2 semestry, od 01.10 do 30.06, tryb studiów niestacjonarnych

Ramowy program studiów

1. Zarządzanie oświatą
2. Zarządzanie szkołą
3. Nadzór pedagogiczny
4. Ekonomia menadżerska w oświacie
5. Podstawy zarządzania placówką oświatową
6. Umiejętności kierownicze
7. Marketing edukacyjny
8. Public relations w szkole i oświacie
9. Finanse publiczne
10. Zamówienia publiczne
11. Prawne uwarunkowania funkcjonowania placówki oświatowej
12. Prawo samorządowe i oświatowe
13. Podstawy prawa pracy
14. Prawo gospodarcze


BROKERSTWO INFORMACJI (INFOBROKER) (WSSMiA)

Kto to jest infobroker?

Kiedy szukamy w Sieci odpowiedzi na jakieś pytanie – na przykład wpisując odpowiednie słowa do wyszukiwarki – bardzo często dostajemy spis adresów, zawierających wiedzę zupełnie nieprzydatną. Jednocześnie zdarza się, że maszyna pominie adresy, pod którymi zgromadzono wiedzę cenną dla pytającego. Wraz ze wzrostem liczby źródeł w Internecie jednym z bardziej złożonych problemów będzie pomijanie informacji, która nie stanowi odpowiedzi na nasze pytanie, jest w istocie zbędna albo wręcz wprowadza pewien „szum”. Tej utraty informacji nie sposób w pełni uniknąć w każdym, a szczególnie w automatycznym procesie selekcji, także w dającej się przewidzieć przyszłości. To właśnie dziś określa miejsce człowieka w tym zadaniu.

Tradycyjne działanie dotyczyło źródeł, o których wiadomo było z góry, że nie zawierają – przynajmniej w zasadzie – informacji fałszywych lub nadmiernie (celowo lub bez takiej intencji) zniekształconych. Cechą tradycyjnych źródeł, wśród których dokonywano selekcji, była zatem wysoka jakość zawartej w nich informacji. Była ona w pewnym sensie wcześniej jak się to mówi akredytowana, czyli w pewien sposób sprawdzona, wiarygodna.

Akredytacja informacji najlepiej widoczna jest przy selekcjonowaniu źródeł zawartych w pismach naukowych czy fachowych. Zamieszczane tam dane są „filtrowane” w procesie recenzji i tym samym te, które zostają w piśmie opublikowane, uzyskują akredytację środowiska fachowego, reprezentowanego przez recenzentów. „Poważne pismo” to takie, w którym stopień filtracji zamieszczonych informacji jest gwarantowany indywidualnym statusem i liczbą recenzentów.

Teraz w Internecie pojawiają się nawet masowo dokumenty, mające niekiedy znikomą lub wręcz żadną wartość informacyjną. Problem polega na tym, że przy automatycznym wyszukiwaniu są one traktowane przez program równorzędnie ze źródłami wiarygodnymi; po prostu trudno je rozróżnić. Przy tym o ile pojęcie akredytacji informacji jest względnie dobrze definiowalne, oznacza bowiem weryfikację informacji przez ekspertów, o tyle informacja wysokiej jakości, to znaczy prawdziwa, jest do zdefiniowania dużo trudniejsza.

Bez względu na to, w jakim stopniu zaśmiecone będą zasoby informacyjne sieci – właśnie ona w najbliższej przyszłości będzie naszym zasadniczym zasobem informacji. Skuteczne poruszanie się wśród zasobów Internetu będzie jednak wymagać niemałej wiedzy i kunsztu. Tak jest we wszystkich zawodach, w których tylko wiedza uzupełniona doświadczeniem przybliża do doskonałości. Podobnie jest chociażby z profesjami lekarza czy prawnika. Zapewne tym właśnie aspekcie właśnie do zawodu prawnika zbliżony będzie zawód pracownika informacji w nieodległej już przyszłości. W odróżnieniu od klasycznego dokumentalisty, researchera czy bibliotekarza nazwijmy go brokerem informacji.

Zadaniem brokera informacji będzie wypreparowanie ze zbioru zasobów sieci pewnego podzbioru informacji, określonego przez zlecony mu temat. Informacja ta nie tylko musi być w stosunku do zawartości Sieci zbliżona do pełnej. Powinna ona również być akredytowana, gwarantowana.

Ta ostatnia cecha implikuje, że broker informacji musiałby podjąć działania zmierzające do oceny jakości informacji uzyskanej z sieci. Musiałby ostatecznie wybranej przez siebie informacji udzielić akredytacji, firmowanej swoim nazwiskiem podobnie jak robi to notariusz czy autor książki, firmujący przecież nazwiskiem napisany tekst. Bądź też jak broker giełdowy, któremu ufamy, powierzając mu zakup najlepszego pakietu akcji, czy broker ubezpieczeniowy, dobierający na zlecenie firmę najlepiej realizującą nasze życzenia.

Proces takiej akredytacji byłby złożony, niejednokrotnie wymagający pracy zespołu wielu specjalistów z odpowiadającej zadanemu tematowi dziedziny. Specjaliści ci będą zapewne działać na zasadzie konsultantów brokera czy też recenzentów jego opracowań. Niektórzy z nich będą mieć własne, specjalizowane, stale uaktualniane i akredytowane przez nich samych zbiory źródeł. W ten sposób staną się oni brokerami informacji specjalizowanej. W stosunku do brokera tworzącego zlecony kompletny moduł informacyjny będą pełnić taką samą funkcję jak dostawcy podzespołów u producenta samochodów.

Właśnie ocena jakości uzyskiwanej z Sieci informacji stanowić będzie sedno zawodu brokera informacji.

Z przedstawionego zarysu zadań brokera informacji wynika, że będzie to zawód dla ludzi dynamicznych, z inicjatywą, ze znaczną wiedzą o informacji i sieci, z podobnym zróżnicowaniem dochodów jak u lekarzy czy prawników. Podobnie jak w przypadku tych dwu zawodów, zleceniodawca brokera, powierzając mu zebranie i opracowanie informacji, musi mieć do niego pełne zaufanie. Popełnionych błędów zazwyczaj nie da się łatwo spostrzec, a ich konsekwencje mogą być drastyczne. Dlatego też w zawodzie brokera informacji problem etyki zawodowej jest pierwszoplanowy i wręcz równorzędny z ogromną wiedzą ogólną i naprawdę biegłą znajomością Internetu i jego technik. Wiele wskazuje na to, że będzie to zawód fascynujący. No i zapewne wielce lukratywny.

Najpełniejsze dane o brokerach informacyjnych mamy z Niemiec. Szacuje się, że niezależnych infobrokerów, o których mówimy, podejmujących się zadań na zlecenie, jest w tym kraju od 100 do 200. W Stanach Zjednoczonych działają brokerzy specjalistyczni. Jedna z takich kancelarii zajmuje się „nowymi materiałami”, a ciekawostką jest, że część jej klientów stanowią artyści przekształcający różnorodne materiały w dzieła sztuki i poszukujący dla swoich prac wciąż nowych tworzyw.


BIZNES I PRZYWÓDZTWO (WSSMiA)

Adresaci studiów :

Osoby, które czują, że drzemie w nich potencjał do zarządzania biznesem, przewodzenia ludziom, pełnienia funkcji menedżerskich:

· absolwenci studiów I stopnia (licencjackich) i II stopnia (magisterskich), którzy aspirują do objęcia stanowisk menedżerskich po ukończeniu studiów

· specjaliści różnych branż, którzy pragną awansować na stanowiska menedżerskie

· menedżerowie różnych branż, którzy chcą rozwijać swój potencjał przywództwa i zarządzania zespołami

· osoby, które marzą w własnym biznesie lub już zaczęły go prowadzić

· osoby, które prowadzą lub współprowadzą własny biznes

· specjaliści, eksperci i menedżerowie różnych branż, którzy pragną stać się trenerami biznesu, doradcami i konsultantami biznesowymi

Cel studiów :

Praktyczne przygotowanie absolwentów do zarządzania firmą lub jej ważnymi jednostkami organizacyjnymi w oparciu o najlepsze praktyki biznesu oraz przygotowanie do modelowania rozwiązań biznesu i strategii firmy.

Studia umożliwiają zdobycie cenionego na rynku pracy zawodu popartego konkretnymi, praktycznymi i przećwiczonymi umiejętnościami oraz przygotowują do samodzielnego rozwijania umiejętności praktycznych po zakończeniu edukacji.

Studia są realizowane we współpracy z firmą doradztwa personalnego i biznesowego Aida Consulting, co gwarantuje adekwatność treści kształcenia z nowoczesnymi trendami w zakresie zarządzania biznesem.

Do wyboru są następujące specjalności (każdy tytuł to odrębny kierunek studiów podyplomowych):

Przedsiębiorczość menedżera – nowy biznes, małe i średnie firmy

Co możesz robić po tych studiach ?
Założyć własny profesjonalny biznes.
Być menedżerem, prezesem w małej lub średniej firmie.
Być doradcą w zakresie zakładania i funkcjonowania małych i średnich firm.

Zarządzanie strategiczne

Co możesz robić po tych studiach ?
Założyć własny profesjonalny biznes o szerokim zasięgu.
Być menedżerem, prezesem w dużej firmie.
Być konsultantem ds. strategii i zarządzania.

 

Przywództwo i efektywne zarządzanie zespołem i przywództwo

Co możesz robić po tych studiach ?
Być świadomym menedżerem, sprawnie budującym efektywne zespoły.
Być konsultantem ds. budowania i integrowania zespołów.
Być trenerem / szkoleniowcem ds. budowania i integrowania zespołów.

 

Coaching i mentoring

Co możesz robić po tych studiach ?
Być świadomym menedżerem, rozwijającym zespół i potencjał swoich ludzi z korzyścią dla nich, dla siebie i dla firmy.
Być konsultantem zewnętrznym lub wewnętrznym ds. coachingu / mentoringu.
Być trenerem / szkoleniowcem ds. coachingu / mentoringu.
Być niezależnym coachem.

 

Zarządzanie projektami

Co możesz robić po tych studiach ?
Być menedżerem, który umie efektywnie zarządzać projektami w swojej jednostce lub firmie.
Pracować jako szef projektów w firmie.
Pracować w biurze projektów.
Pracować jako konsultant w randze koordynatora lub kierownika projektu. Pracować jako konsultant ds. zarządzania projektami.
Być trenerem / szkoleniowcem ds. zarządzania projektami.

 

Zarządzanie procesami
w przygotowaniu


DYPLOMACJA I SŁUŻBA ZAGRANICZNA (WSSMiA)
w przygotowaniu


POLITYKA SAMORZĄDOWA (WSSMiA)
w przygotowaniu


SŁUŻBA CYWILNA (WSSMiA)

Służba cywilna w państwach demokratycznych – wykład na temat modeli służby cywilnej w Europie, USA i Japonii; rekrutacja i selekcja w służbie cywilnej, apolityczność, bezstronność i inne cechy współczesnego urzędnika; korupcja i metody zapobiegania.

Pragmatyka służby cywilnej w RP – omówienie ustaw o służbie cywilnej z 1992 roku, 1996 i 1998; rola administracji w Polsce w czasie transformacji społeczno-ustrojowej, neutralność urzędników służby cywilnej, etyka w administracji publicznej, korupcja i metody zapobiegania.

· Prawo konstytucyjne w Polsce – wykład.

· Polityka społeczna i gospodarcza w Polsce – wykład.

· Administracja publiczna w Polsce – wykład.

· Prawo administracyjne – wykład.

· Integracja europejska – instytucje Unii Europejskiej, obowiązki i przywileje urzędnika unijnego, wspólna polityka UE w poszczególnych obszarach (polityka rolna, polityka regionalna, wspólna waluta itp.) – wykład.

· Autoprezentacja – ćwiczenia pisania i wygłaszania przemówień, sztuka prezentacji własnej osoby, focusy, dyskusje w grupie.

· Praktyczne przygotowanie do postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej

o trening psychologiczny,

o sprawdziany wiedzy na podstawie testów jedno – i wielorazowego wyboru,

o przygotowywanie notatki służbowej.


ZAGROŻENIA KULTUROWE I CYWILIZACYJNE ORAZ SPOSOBY ICH PRZEZWYCIĘŻANIA (WSSMiA)

w opracowaniu


ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI (WSSMiA)

Adresaci studiów :Osoby, które czują, że drzemie w nich potencjał do pracy w zespołach personalnych (kadrach, płacach, strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi), bycia konsultantem lub trenerem lub do pełnienia funkcji menedżerskich (zarządzania ludźmi, przewodzenia im) :

· absolwenci studiów I stopnia (licencjackich) i II stopnia (magisterskich), którzy aspirują do objęcia stanowisk specjalistów, ekspertów oraz menedżerów w zespołach personalnych i chcą wpierać menedżerów nowoczesnymi rozwiązaniami oraz działać w sposób zintegrowany z biznesem

· absolwenci studiów I stopnia (licencjackich) i II stopnia (magisterskich), którzy pragną stać się trenerami, konsultantami personalnymi działającymi w oparciu o najlepsze praktyki rynku i metodyki zarządzania projektami HR

· menedżerowie różnych branż, którzy chcą rozwijać swój potencjał w zakresie budowania przewagi konkurencyjnej w oparciu o swoich ludzi, ich potencjał kompetencyjny i zadaniowy

· specjaliści, eksperci i menedżerowie różnych branż, którzy pragną stać się wykwalifikowanymi trenerami, konsultantami personalnymi lub pracownikami zespołów personalnych

Cel studiów :

Praktyczne przygotowanie do zarządzania zasobami ludzkimi i consultingu HRM w oparciu o najlepsze praktyki biznesu i w związku z modelem biznesowym i strategią firmy.

Studia umożliwiają zdobycie cenionego na rynku pracy zawodu popartego konkretnymi, praktycznymi i przećwiczonymi umiejętnościami oraz przygotowują do samodzielnego rozwijania umiejętności praktycznych po zakończeniu edukacji.

Studia są realizowane we współpracy z firmą doradztwa personalnego i biznesowego Aida Consulting, co gwarantuje adekwatność treści kształcenia z nowoczesnymi trendami rynku pracy.

Do wyboru są następujące specjalności (każdy tytuł to odrębny kierunek studiów podyplomowych):

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Co możesz robić po tych studiach ?
Prowadzić samodzielnie sprawy personalne w małej lub średniej firmie.
Pracować w dziale personalnym w dużej firmie jako specjalista.
Być niezależnym specjalistą personalnym w małej lub średniej firmie.
Pracować w zespole konsultantów HR w firmie doradczej lub być niezależnym konsultantem

Strategiczne zzl dla menedżerów personalnych
Co możesz robić po tych studiach ?
Pracować w dużej firmie jako ekspert lub menedżer personalny.
Być niezależnym menedżerem personalnym w małej lub średniej firmie.
Pracować jako konsultant wiodący HR w firmie doradczej lub być niezależnym konsultantem.
Business Partnering HR

Co możesz robić po tych studiach ?
Pracować jako menedżer personalny w firmie ściśle współpracujący z biznesem.
Pracować jako business partner HR.
Pracując w zespole personalnym realnie wspierać menedżerów liniowych.
Controlling personalny w firmie

Co możesz robić po tych studiach ?
Pracować jako kontroler obszaru personalnego.
Pracować jako szef zespołu personalnego.
Pracować jako konsultant (usprawnianie i optymalizacja systemu zzl w firmie).
Realizować swoje zadania zzl z dbałością o efektywność.
Porozumiewać się z biznesem i menedżerami językiem korzyści ekonomicznych
Rekrutacja, selekcja i ocena potencjału

Co możesz robić po tych studiach ?
Pracować jako wewnętrzny rekruter i selekcjoner.
Pracować jako audytor personalny.
Pracować jako doradca zawodowy.
Pracować jako asesor przy Assessment Center i Development Center. Pracować jako koordynator systemu ocen okresowych.
Być head hunterem w firmie rekrutacyjnej lub być niezależnym konsultantem.
Utworzyć własną firmę rekrutacyjną
Komunikacja w firmie i employer branding

Co możesz robić po tych studiach ?
Pracować jako specjalista lub ekspert lub menedżer ds. komunikacji wewnętrznej.
Pracować jako specjalista lub ekspert lub menedżer ds. budowania marki pracodawcy.
Pracować jako konsultant (systemy komunikacji, employer branding) w firmie doradczej.
Pracować jako konsultant (systemy komunikacji, employer branding) na własny rachunek
Zarządzanie wiedzą, szkoleniami i kompetencjami w firmie

Co możesz robić po tych studiach ?
Pracować jako specjalista lub ekspert lub menedżer ds. rozwoju i szkoleń.
Pracować jako specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych na szkolenia i rozwój.
Pracować jako konsultant (modele kompetencji, budowanie przewagi konkurencyjnej w oparciu o kapitał ludzki).
Pracować jako doradca personalny ds. szkoleń i rozwoju.
Pracować jako organizator szkoleń w firmie szkoleniowej


Trener Biznesu

Co możesz robić po tych studiach ?
Pracować jako trener wewnętrzny w firmie.
Pracować jako trener zewnętrzny w firmie szkoleniowej.
Pracować w organizacjach non profit jako trener.
Pracować jako niezależny trener.
Otworzyć własną firmę szkoleniową

Motywowanie i wynagradzanie pracowników w firmie

Co możesz robić po tych studiach ?
Pracować jako specjalista lub ekspert lub kierownik ds. wynagradzania i motywowania.
Pracować jako konsultant (systemy wynagradzania i premiowania, systemy motywacyjne, efektywność pracy).


Planowanie i restrukturyzacja zatrudnienia w firmie

Co możesz robić po tych studiach ?
Realizować projekty restrukturyzacji zatrudnienia, zwolnień i outplacementu w różnych firmach. Pracować jako niezależny konsultant.
Być konsultantem w firmie doradztwa personalnego.
Utworzyć własną firmę doradczą ds. restrukturyzacji zatrudnienia, zwolnień i outplacementu
Consulting HRM

Co możesz robić po tych studiach ?
Pracować jako niezależny konsultant.
Być konsultantem w firmie doradztwa personalnego.
Otworzyć własną firmę doradczą.
Pracując w zespole personalnym świadomie zamawiać usługi doradcze zzl i negocjować ich warunki dla swojego pracodawcy.
Pracując w zespole personalnym budować alternatywną ścieżkę kariery zawodowej
Kadry i płace w praktyce
Co możesz robić po tych studiach ?
Realizować projekty restrukturyzacji zatrudnienia, zwolnień i outplacementu w różnych firmach.
Pracować jako niezależny konsultant ds. restrukturyzacji zatrudnienia, zwolnień i outplacementu.
Być konsultantem w firmie doradztwa personalnego ds. restrukturyzacji zatrudnienia, zwolnień i outplacementu.
Otworzyć własną firmę doradczą ds. restrukturyzacji zatrudnienia, zwolnień i outplacementu.
Pracować w organizacji non-profit organizującej wsparcie dla zwalnianych.