REKRUTACJA

Zasady przyjęć


                                             Zasady ogólne

                                                      § 1
Dokument niniejszy określa zasady rekrutacji (przyjęcia) kandydatów na studia niestacjonarne
- wspomagane technikami kształcenia na odległość na następujące kierunki studiów: wymienione
w tabeli KIERUNKÓW-OPŁAT  (zakładka: REKRUTACJA / Opłaty)

                               Składanie wniosków na sudia

                                                    
§ 2
1. O przyjęcie na studia I stopnia (licencjackie) mogą ubiegać się wszyscy absolwenci szkół średnich
posiadający świadectwo dojrzałości.
2. O przyjęcie na studia II stopnia (magisterskie uzupełniające) mogą biegać się wszyscy absolwenci
studiów I stopnia, posiadający dyplom licencjacki lub inżynierski.

                                                     § 3
Naukę w szkole można rozpocząć od semestru zimowego lub letniego.
Rekrutacja na semestr zimowy trwa do 15 października, a na semestr
letni do 28 lutego.

                                                     § 4
1. Kandydaci składają następujące dokumenty: wymienione w INFORMACJA-INSTRUKCA dla
kandydata na studia
2. Kandydat na studia zobowiązany jest podać wszystkie dane wymagane
w podaniu - kwestionariuszu.

                                                     § 5
Kandydaci, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą, mogą być przyjęci jeżeli spełniony jest
jeden z warunków:
- uzyskane za granicą świadectwo zawiera klauzulę stwierdzającą prawo ubiegania się o przyjęcie
na studia wyższe w kraju miejsca wydania świadectwa,
- do świadectwa dołączone jest zaświadczenie zagranicznych władz szkolnych lub polskiej placówki
konsularnej, stwierdzającej, że świadectwo to uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia
w kraju miejsca wydania świadectwa,
- świadectwo zagraniczne zostanie nostryfikowane przez kuratora oświaty zgodnie z przepisami
prawa polskiego,
- świadectwo ma charakter matury międzynarodowej.

                                  Postępowanie rekrutacyjne

                                                     § 6
Dokumenty, o których mowa w § 4 należy składać w punktach:

- LUBSKO ul. Kopernika 19/16 "Baszta" tel. 601 589 583,
   e-mail:innowacja(małpa)studiujwlubsku.pl                                                     § 7
1. Kandydaci na wszystkie kierunki studiów, na które otwarta jest rekrutacja, przyjmowani są
bez egzaminów.
2. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia.
3. Dziekan za zgodą Rektora może wprowadzić dodatkowe kryteria kwalifikacyjne.

                                                     § 8
1. Punkty Rekrutacyjne prowadzą działalność informacyjną, wydają kwestionariusze (podania
o przyjęcie na studia) oraz przyjmują dokumenty od kandydatów na studia.
2. Punkty Rekrutacyjne sprawdzają kompletność dokumentów składanych przez kandydata na studia.
W razie braku danych w kwestionariuszu wzywają kandydata do ich uzupełnienia pod rygorem
odmowy przyjęcia podania.

                                                     § 9
1. Osoby, które nie zostaną przyjęte, otrzymują zwrot opłaty wpisowej.
2. W przypadku rezygnacji ze studiów osoby przyjętej uiszczona opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.
3. Datą przyjęcia na studia jest dzień ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego w siedzibie uczelni.

                                                     § 10
1. Kandydaci przyjęci na I rok stają się studentami z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania,
którego treść zawiera statut każdej z uczelni.
2. Warunkiem przystąpienia do immatrykulacji jest zawarcie przez studenta umowy cywilno-prawnej
o warunkach studiowania.