REKRUTACJA

Opłaty


Wszystkie niezbędne informacje dotyczące wysokości opłat oraz rabatów, odrębnie dla każdej
naszej uczelni znajdziesz tu w:  TABELA  KIERUNKÓW - OPŁAT (pobierz tabelę)

Uwaga: dla pierwszych 100 osób w naszym punkcie rekrutacyjnym czeka
BON  EDUKACYJNY zwalniający z opłat za studia w wysokości 250 zł!
Sprawdź w zakładce Promocje 

Na odpłatność z tytułu pobierania nauki składają się trzy elementy:
     1/ Opłata rekrutacyjna – od 85zł do 100 zł (to bezzwrotna jednorazowa opłata administracyjna, niezależna
           od kierunku, poziomu, ani trybu studiów. Stanowi warunek przyjęcia dokumentów na studia).

           Rabat do 100% - więcej w zakładce  REKRUTACJA / Promocje).
     2/ Opłata wpisowa - wysokość - odrębnie dla każdej uczelni (podlegająca zwrotowi w przypadku
          nieprzyjęcia na studia
- od 200zł do 350zł.
          Rabat do 100% - więcej w zakładce  REKRUTACJA / Promocje).
     3/ Czesne – jest opłatą za pobieranie nauki w ramach określonego programu studiów.
          Czesne za rok akademicki można wpłacać:
          - jednorazowo (pełna kwota obowiązująca w danym systemie studiów pomniejszona o 10%
             przysługującej z tego tytułu zniżki w terminie do 30 października br. akademickiego,
             dotyczy studiów 1 i 2 stopnia, szczegóły w Tabeli Kierunków - Opłat   

          - semestralnie, tj. dwa razy w roku połowę podstawowej kwoty obowiązującej za dany poziom
            studiów (pełna kwota semestralna obowiązująca pomniejszona o 5% przysługującej
            z tego tytułu zniżki) dokonana w obowiązującym terminie wpłat semestralnych
            tj. za I semestr do 01 października br. akademickiego, za II semestr do 15 lutego br.
            akademickiego, 
dotyczy studiów 1 i 2 stopnia, szczegóły w Tabeli Kierunków - Opłat   
          - w systemie ratalnym: do 15 każdego miesiąca (5 rat w semestrze, 10 rat w roku).


Numer konta:
         Wpłaty należy dokonywać na konto danej (wybranej) uczelni. Numer konta podany jest 
         w dokumencie "INFORMACJA - INSTRUKCJA dla kandydata na studia"  Niniejsza
         "INFORMACJA - INSTRUKCJA" znajduje się w komplecie dokumentów rekrutacyjnych 
           w zakładce: REKRUTACJA / Niezbędne dokumenty


Dowód wpłaty:
         W tytule wpłaty należy koniecznie podać:
         - dane studenta (Imię, Nazwisko, adres zamieszkania)
         - Nazwę uczelni - skrót (WSNP, WSSMiA, SGK itp.)
         - poziom studiów (licencjackie, magisterskie, podyplomowe)
         - rok studiów oraz semestr
         - PESEL Studenta