KIERUNKI

Studia magisterskie (II - stopnia) 

szczegóły w :  TABELI  KIERUNKÓW - OPŁAT /  idź do TABELI

 

Uczelnia

(pełna nazwa – skrót)

Kierunek studiów

/ specjalność

Opłaty jednorazowe

w zł

Czesne w zł

wpisowe

Opłata
rekrutacyjna

za semestr

Rata miesięczna

1

2

3

4

5

6

Studia II stopnia (magisterskie – 2 letnie)

1

2

3

4

5

6

PKR Lubsko

601 589 583, 

 Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki

W Warszawie

(WSSM i A)

Politologia

1– Administracja rządowa i samorządowa

2– Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe

3– Doradztwo personalne i zarządzanie personelem,                                                                                                 

4– Dyplomacja i stosunki międzynarodowe

5- Ekonomia menadżerska

0,0-350

100

2100

(semestr 1 i 2)

Pozostałe

2300zł

420

Opłaty wpisowego 350zł nie ponoszą studenci: składający dokumenty do PKR Lubsko

(wpisowe = 00zł)

 

PKR Lubsko

601 589 583, 

 

Szkoła Główna Krajowa

Warszawa

 

Pedagogika

1- Doradztwo zawodowe i personalne

2- Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne

3- Pedagogika kryminologiczno - sądowa

4- Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią
      pedagogiczną

5- Psychologia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi

0,0-350

85

2100

(semestr 1 i 2)

Pozostałe

2300zł

420

Opłaty wpisowego 350zł nie ponoszą studenci: składający dokumenty do PKR Lubsko

(wpisowe = 00zł)

 

UWAGA ! :

Istnieje możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się – zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym - dotyczy to osób, które posiadają tytuł zawodowy licencjata i co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów I stopnia (opcja dla czynnych zawodowo nauczycieli, którzy ukończyli studia na kierunku pedagogika).

Konieczne jest złożenie stosownego podania o uznanie efektów uczenia się oraz dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe / ukończenie kursów / szkoleń, etc.

601 589 583, 

 

Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych

Warszawa

 

Do 21.11.2017

było WSEZiNS

Administracja

1- Administracja bezpieczeństwa

2- Administracja publiczna

3- Ochrona danych osobowych

Opłaty wpisowego 350zł nie ponoszą studenci: składający dokumenty do PKR Lubsko

(wpisowe = 00zł)

2100

(semestr)

420

Jednolite studia II stopnia (magisterskie – 5 letnie)

PKR Lubsko

601 589 583, 

 

Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych

Warszawa

 

Do 21.11.2017

było WSEZiNS

Pedagogika przedszkolna  i wczesnoszkolna

1- pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

0,0-350

85

2100

(semestr 1 i 2)

Pozostałe

2300zł

420

Pedagogika specjalna

1- Oligofrenopedagogika

2- Spektrum autyzmu

3- Surdopedagogika

4- Tyflopedagogika

Opłaty wpisowego 350zł nie ponoszą studenci: składający dokumenty do PKR Lubsko

(wpisowe = 00zł)

2100

(semestr 1 i 2)

Pozostałe

2300zł

420

Psychologia

/  NOWY  KIERUNEK  !!  /

1- Psychologia kliniczna z psychoterapią

2- Psychologia wspomagania rozwoju człowieka

3- Psychologia społeczna

4- Psychologia dzieci i młodzieży

2500zł

500

Nauczyciele oraz absolwenci  studiów z tytułem magistra na kierunkach : 1/ pedagogika, 2/ nauki społeczne, 3/ nauki o zdrowiu, mogą rozpocząć studia w indywidualnym toku kształcenia, obejmujący pełny program kształcenia z uwzględnieniem osiągniętego już dorobku (dla nauczycieli od 7 semestru).

W toku studiów ( 5 letnich) - praktyka 950 godz. 
Dla studentów zakwalifikowanych od 7go semestru - praktyka 400 godz.

PKR Lubsko

601 589 583, 

 

Szkoła Główna Krajowa

Warszawa

Prawo

1- Prawo międzynarodowe

2- Prawo Unii Europejskiej

3- Studium Prawa Amerykańskiego

4- Prawo Pracy

j.w.

2500

(semestr 1 i 2)

Pozostałe

500


 

   (OPISY)

ADMINISTRACJA  RZĄDOWA  I  SAMORZĄDOWA  (WSSMiA)                                            

Specjalność ta adresowana jest w szczególności do osób pracujących lub pragnących podjąć pracę w administracji rządowej lub samorządowej.

Celem nauczania jest przekazanie szerokiej wiedzy o prawie administracyjnym oraz wyrobienie umiejętności poznawania, interpretowania i stosowania prawa. Nacisk położony jest na znajomość instytucji prawa administracyjnego i sądowo-administracyjnego, zasad interpretacji tego prawa, praktyki prawa administracyjnego (prezentacja orzecznictwa sądów administracyjnych), a także przedstawienie teorii organizacji i zarządzania.

Absolwent specjalności Administracja rządowa i samorządowa posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu prawa administracyjnego, budżetowania, zarządzania oraz funkcjonowania instytucji w Polsce i Unii Europejskiej. W toku studiów uczelnia przygotowuje do pełnienia kierowniczych funkcji w służbie cywilnej oraz samodzielnego wykonywania pracy w administracji rządowej, w strukturach samorządowych, służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych, instytucjach pozarządowych, administracji prywatnej, placówkach kulturalnych, organach partii politycznych, instytucjach krajowych, a także przedsiębiorstwach współpracujących z krajami członkowskimi UE i ich organami. Absolwent posiada wiedzę umożliwiającą samodzielne rozwiązywanie problemów, organizowanie zespołów pracowniczych i kierowanie nimi, podejmowanie decyzji przy zachowaniu praw człowieka oraz zasad etycznych i prawnych, wykazywanie inicjatyw twórczych.
 

 

AMERYKANISTYKA (WSSMiA)                                                                                            

Od początku istnienia Uczelni specjalność amerykanistyczna cieszy się niesłabnącą popularnością. Program koncentruje się na roli Stanów Zjednoczonych w stosunkach międzynarodowych, uwzględnia ich dominującą pozycję w światowej gospodarce i kulturze. Obejmuje zagadnienia z historii USA (od. XVIII w. do czasów współczesnych), „ideologii Americana”, systemu politycznego i systemu władzy lokalnej, polityki zagranicznej przed i po II wojnie światowej. Atrakcyjność tej specjalności podnoszą planowane staże w Stanach Zjednoczonych i program wymiany studentów organizowany we współpracy ze Związkiem Klubów Polskich w USA.


BEZPIECZEŃSTWO  NARODOWE  I  MIĘDZYNARODOWE (WSSMiA)                                  

Specjalność ta została przygotowana z myślą o osobach, które interesują się sprawami bezpieczeństwa oraz kwestią militarnych i pozamilitarnych zagrożeń występujących we współczesnym świecie. W toku studiów student zdobywa wiedzę na temat światowych procesów bezpieczeństwa i jego zagrożeń, terroryzmu międzynarodowego, roli czynnika militarnego we współczesnym świecie, międzynarodowych i wewnętrznych uwarunkowań polityki bezpieczeństwa, zasad funkcjonowania Sił Zbrojnych RP, roli NATO i UE w kształtowaniu bezpieczeństwa międzynarodowego. Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy niezbędnej do pełnienia różnych funkcji administracyjnych i kierowniczych w życiu społeczno-politycznym i gospodarczym kraju w dobie integracji europejskiej i nasilających się procesów globalizacji.

Nabyta wiedza i umiejętności umożliwiają wstąpienie i kontynuowanie nauki w ośrodkach powołanych przez państwo i jego organy do spełniania zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa narodowego.

Ukończenie studiów pozwala na podjęcie pracy m. in.:

·                  w strukturach centralnej i terenowej administracji rządowej;

·                  jednostkach służbach porządku publcznego

·                  w jednostkach samorządu terytorialnego, zajmujących się bezpieczeństwem obywateli i podmiotów gospodarczych oraz w zespołach reagowania kryzysowego.


 

BIZNES  I  PRZYWÓDZTWO  (WSSMiA)                                                                             

Adresaci studiów :

Osoby, które czują, że drzemie w nich potencjał do zarządzania biznesem, przewodzenia ludziom, pełnienia funkcji menedżerskich:

·                  absolwenci studiów I stopnia (licencjackich), którzy aspirują do objęcia stanowisk menedżerskich po ukończeniu studiów

·                  specjaliści różnych branż, którzy pragną awansować na stanowiska menedżerskie

·                  menedżerowie różnych branż, którzy chcą rozwijać swój potencjał przywództwa i zarządzania zespołami

·                  osoby, które marzą w własnym biznesie lub już zaczęły go prowadzić

·                  osoby, które prowadzą lub współprowadzą własny biznes

Cel studiów:

Praktyczne przygotowanie absolwentów do zarządzania firmą lub jej ważnymi jednostkami organizacyjnymi w oparciu o najlepsze praktyki biznesu oraz przygotowanie do modelowania rozwiązań biznesu i strategii firmy.

Studia umożliwiają zdobycie cenionego na rynku pracy zawodu popartego konkretnymi, praktycznymi i przećwiczonymi umiejętnościami oraz przygotowują do samodzielnego rozwijania umiejętności praktycznych po zakończeniu edukacji.

Studia są realizowane we współpracy z firmą doradztwa personalnego i biznesowego Aida Consulting, co gwarantuje adekwatność treści kształcenia z nowoczesnymi trendami w zakresie zarządzania biznesem.


DORADZTWO  PERSONALNE  I  ZARZĄDZANIE  PERSONELEM (WSSMiA)                          

Celem studiów jest przygotowanie specjalistów i kierowników służb pracowniczych do zarządzania zasobami ludzkimi w warunkach rosnącego znaczenia kapitału ludzkiego w osiągnięciu przewagi konkurencyjnej firmy. Studia są realizowane przez dostarczenie wiedzy w zakresie: tendencji i sytuacji na polskim i europejskim rynku pracy oraz warunkach prowadzenia działalności gospodarczej, uwarunkowań prawnych procesu kadrowego i działalności gospodarczej poprzez dostarczenie wiedzy w zakresie prawa pracy, prawa cywilnego i gospodarczego, prawa administracyjnego, praktyki nowoczesnego zarządzania potencjałem ludzkim w ujęciu związanych z zarządzaniem kadrami w firmie, identyfikowanie, formułowanie i rozwiązywanie problemów związanych z zarządzaniem kadrami w firmach, zastosowań wybranych metod zarządzania zasobami ludzkimi w warunkach firmy.
Studia umożliwiają zdobycie cenionego na rynku pracy zawodu menadżera personalnego i doradcy zawodowego oraz przygotowują do samodzielnego doskonalenia zawodowego
Podstawowa problematyka studiów: rynek pracy i polityka rynku pracy, prawo pracy i aspekty prawne polityki kadrowej, prawo cywilne i gospodarcze, międzynarodowe stosunki gospodarcze, finanse międzynarodowe, zarządzanie firmą, zabezpieczenie społeczne, zawodoznawstwo, strategia rozwoju firmy a strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, budowa, wdrażanie i monitorowanie strategii zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzanie wiedzą i kompetencjami, zarządzanie personelem, nowoczesny system wynagradzania, komunikacja w organizacji, nowe zadania i kompetencje służb personalnych, prawo i rynek pracy na tle doświadczeń europejskich. Zapewniamy. Specjalnie przygotowane materiały, dostęp do nowoczesnej literatury, spotkania z wybitnymi praktykami, indywidualne konsultacje z zakresu doradztwa personalnego, dobrą organizację i miłą atmosferę studiów, najlepszych wykładowców z Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej.DYPLOMACJA  I  STOSUNKI  MIĘDZYNARODOWE (WSSMiA)                                             

Program studiów tej specjalności ma charakter wszechstronny. Składa się z trzech bloków tematycznych. Pierwszy tworzą przedmioty ogólne, wprowadzające, takie jak socjologia, psychologia, geografia polityczna i gospodarcza świata, ekonomia. Drugi, obszerniejszy to przedmioty politologiczne i historyczne – nauka o polityce, systemy polityczne państw, system polityczny RP, historia stosunków międzynarodowych, historia Polski XX w. czy historia doktryn politycznych. Trzeci, główny element programu stanowią przedmioty z zakresu stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej. Obejmują one wszystkie dziedziny i formy życia międzynarodowego tzn., międzynarodowe stosunki polityczne, gospodarcze, kulturalne, politykę zagraniczną mocarstw, organizacje międzynarodowe, problematykę integracji europejskiej oraz problemy międzynarodowego prawa, publicznego, dyplomatycznego, konsularnego i handlowego. Wykłady są uzupełniane ćwiczeniami, których celem jest rozwinięcie u studentów praktycznych umiejętności potrzebnych do czynnego uczestnictwa w życiu międzynarodowym. Są wśród nich warsztaty public relations, technik negocjacyjnych, marketingu politycznego i protokołu dyplomatycznego.

 

DZIENNIKARSTWO  (WSSMiA)                                                                                          

Na wszystkich rodzajach studiów dziennikarskich obok przedmiotów ogólnych z zakresu socjologii, psychologii, historii, filozofii, etyki prowadzone są zajęcia specjalistyczne z wiedzy o mediach, takie jak systemy informacji masowej, historia prasy, prawo prasowe i autorskie, reklama. Podstawowy element programu to zajęcia o charakterze warsztatowym realizowane w ramach pracowni prasowej, radiowej i telewizyjnej. Uczelnia kształci studentów dziennikarstwa także w zakresie dziennikarstwa on-line, marketingu i public relations.


EDUKACJA  PUBLICZNA (WSSMiA)                                                                                    

Rozwój i profesjonalizacja edukacji wymagają przygotowanych do tego kadr, zarządzających różnego rodzaju placówkami edukacyjnymi, promujących postawy rozwoju oparte na wiedzy, planujących i organizujących rozmaitego rodzaju przedsięwzięcia edukacyjne oraz umiejących efektywnie wykorzystać środki budżetowe oraz funduszy unijnych na rozwój i modernizację sektora edukacji publicznej.

Celem specjalności jest profesjonalne przygotowanie kadr do pracy w zakresie planowania, projektowania, rozwoju edukacji oraz oceny efektywności rozmaitych przedsięwzięć edukacyjnych. Absolwent przygotowany będzie do pracy w szeroko rozumianej sferze edukacji publicznej, zarówno w szkołach, instytucjach oświatowych, urzędach samorządowych jak i do prowadzeniu własnej działalności szkoleniowej.

Tylko u nas, dzięki współpracy z Wyższą Szkołą Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie  studenci mogą podjąć jednocześnie studia podyplomowe w zakresie:

1. przygotowania pedagogicznego (kwalifikacje nauczycielskie)

2. zarządzania w oświacie (kwalifikacje do zarządzania placówkami oświatowymi)

Wybierając tą specjalność i jednocześnie studia podyplomowe studenci uzyskują rabat 50% w czesnym za studia podyplomowe. Dzieki naszej ofercie absolwenci staną się bardziej konkurencyjni na trudnym rynku pracy


 

POLITYKA  ZDROWOTNA  W  POLSCE  I  UE (WSSMiA)                                                     

W programie specjalności „Polityka zdrowotna w Polsce i UE”, obok treści przewidzianych w standardach nauczania na kierunku politologia oraz przedmiotów poszerzających wiedzę z zakresu kierunku studiów, znajdą się takie przedmioty specjalistyczne jak:

1. Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Główne zagrożenia zdrowia i problemy zdrowotne ludności w Polsce. Promocja zdrowia na poziomie krajowym i lokalnym – zdrowe miasto, zdrowa gmina. Role zawodowe w promocji zdrowia. Edukacja zdrowotna a promocja zdrowia. Czynniki ryzyka a edukacja zdrowotna. Modele edukacji zdrowotnej. Etapy działania i ośrodki dydaktyczne w procesie edukacji zdrowotnej. Ocena efektów edukacji zdrowotnej. Kształcenie kadr dla promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. Aspekty prawne dotyczące promocji zdrowia. Priorytety w zakresie zdrowia publicznego w Unii Europejskiej – znaczenie dla polityki ochrony i promocji zdrowia w Polsce.

2. Kształcenie w zakresie ekonomiki i finansowania w ochronie zdrowia
Rynek usług zdrowotnych. Popyt na zdrowie. Model Grosmana. Hipoteza Romora a podaż w ochronie zdrowia. Planowanie finansowe. Rachunek kosztów. Rachunek zysków. Próg rentowności. Farmakoekonomika. Mierniki efektów w ochronie zdrowia. Analiza ekonomiczna w ochronie zdrowia. Pacjent jako konsument. Pomiar i ocena potrzeb zdrowotnych pacjenta. Kadry medyczne a systemy wynagradzania. Kontraktowanie w ochronie zdrowia. Podstawy prawne kontraktów. Typy i rodzaje kontraktów. Procedura przetargowa w opiece zdrowotnej. Formy organizacyjno-prawne w opiece zdrowotnej. Finansowanie promocji zdrowia i profilaktyki.

3. Kształcenie w zakresie organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia
Formy własności w ochronie zdrowia. Planowanie w ochronie zdrowia a planowanie w zakładach opieki zdrowotnej. Budżetowanie – zasady konstrukcji, cele i zadania. Finansowanie zakładu opieki zdrowotnej – źródła, zasady. Elementy rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Analiza SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) jako instrument zarządzania. Zarządzanie operacyjne szpitalem. Kadry w opiece zdrowotnej. Biznesplan – rola i funkcje w zarządzaniu zakładem opieki zdrowotnej. Zarządzanie przez jakość.

4. Kształcenie w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
Ustawodawstwo Unii Europejskiej w zakresie zabezpieczenia społecznego. Ryzyka ubezpieczeniowe. świadczenie emerytalne – I, II i III filar systemu emerytalnego. Powszechne Towarzystwa Emerytalne. świadczenia rentowe – zasady ustalenia uprawnień, rodzaje niezdolności do pracy, zasady orzekania o niezdolności do pracy. Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego – zasiłek chorobowy, świadczenia rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych – zakres ubezpieczenia wypadkowego, rodzaje świadczeń. Ubezpieczenia zdrowotne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej – system ubezpieczeniowy, narodowy system ochrony zdrowia. Obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenia.

5. Kształcenie w zakresie polityki społecznej i zdrowotnej
Zabezpieczenie społeczne – cele i funkcje zabezpieczenia społecznego, instrumenty realizacji polityki społecznej w tym obszarze. Pomoc społeczna – cele i funkcje pomocy społecznej, zasady przyznawania pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych. Zatrudnienie i bezrobocie – definicje rynku pracy, istota bezrobocia, zasady przyznawania świadczeń z tytułu bezrobocia. Niepełnosprawność – pojęcia i definicje, zasady orzekania o stopniu niepełnosprawności, rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych, Karta Praw Osób Niepełnosprawnych. Działalność organizacji pozarządowych – organizacje pożytku publicznego i wolontariat. Strategiczne kierunki działania Ministra Zdrowia w zakresie polityki społecznej i zdrowotnej. Polityka lekowa państwa. Narodowy Program Zdrowia – założenia, cele, zadania, oczekiwania. Programy polityki zdrowotnej państwa. Główne zagrożenia zdrowia i problemy zdrowotne w Polsce. Patologia rodziny. Bezdomność, system pomocy bezdomnym w Polsce i na świecie.

6. Kształcenie w zakresie międzynarodowej problematyki zdrowotnej
Rozwój międzynarodowej polityki zdrowotnej. Europejskie organizacje pozarządowe działające na rzecz zdrowia publicznego. Problematyka zdrowia w Organizacji Narodów Zjednoczonych.

7. Kształcenie w zakresie form opieki zdrowotnej
Poziomy i piony opieki zdrowotnej. Założenia organizacyjne systemów opieki zdrowotnej na świecie. Systemy opieki zdrowotnej w Polsce, krajach Unii

8. Kształcenie w zakresie marketingu usług zdrowotnych
Istota marketingu i jego ewolucja. Analiza otoczenia marketingowego. Elementy mieszanki marketingowej. Marketing usług. Specyfika marketingu w usługach. Marketing-mix usług medycznych. Kształtowanie produktu/usługi medycznej. Kształtowanie cen i warunków ekonomicznych transakcji w instytucjach medycznych. Systemy dystrybucji usług medycznych. Promocja marketingowa usług medycznych. Strategie marketingowe – rodzaje i formowanie. Zarządzanie marketingowe w usługach medycznych. Marketing a jakość usług zdrowotnych


 

ZARZĄDZANIE  W  ADMINISTRACJI (WSSMiA)                                                                 

Celem specjalności jest przedstawienie problematyki administracji i podporządkowanych jej jednostek gospodarczych realizujących zadania publiczne. Szczególny nacisk zwrócony jest na zarządzanie w na różnych poziomach administracji. Na tej specjalności przekazujemy widzę z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim, umiejętności pozwalające na zrozumienie procesu rekrutacji, selekcji i rozwoju pracowników Po uzyskaniu dyplomu można podjąć pracę jako pracownik administracji rządowej i samorządowej, w sektorze prywatnym realizującym zadania publiczne, jako pracownik administracji rządowej i samorządowej, w organizacjach samorządowych

 

ZARZĄDZANIE  FARMACJĄ (WSSMiA)                                                                               

Specjalność jest przeznaczona dla techników farmaceutycznych i osób pracujących w przemyśle farmaceutycznym, firmach dystrybucji leków oraz w charakterze przedstawicieli farmaceutycznych.
 

 

ZARZĄDZANIE  W  SŁUŻBIE  ZDROWIA (WSSMiA)                                                           

Absolwent posiada kompetencje do pełnienia różnorodnych funkcji związanych z promocją i ochroną zdrowia w instytucjach państwowych, samorządowych, społecznych i prywatnych.  Poznaje podstawowe problemy zdrowia publicznego, systemy opieki zdrowotnej oraz polityki zdrowotnej Polski i krajów Unii Europejskiej.
Celem studiów jest:
- nabycie i pogłębienie wiedzy oraz nabycie tych umiejętności, które pozwolą przyszłemu absolwentowi na odgrywanie kluczowych ról we wszystkich procesach związanych z szeroko pojętą polityką i problematyką służby zdrowia;
- stworzenie środowiska profesjonalnych pracowników (administracji publicznej, zakładów opieki zdrowotnej oraz innych organizacji) odpowiednio przygotowanych do realizowania zadań w zakresie zdrowia publicznego i środowiskowego na szczeblu regionalnym i lokalnym.ZARZĄDZANIE  ZASOBAMI  LUDZKIMI (WSSMiA)                                                             

Adresaci studiów:

Osoby, które czują, że drzemie w nich potencjał do zarządzania ludźmi lub pracy w zespołach personalnych (kadrach, płacach, strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi, przewodzenia ludziom, pełnienia funkcji menedżerskich) :

·                  Absolwenci studiów I stopnia (licencjackich), którzy aspirują do objęcia stanowisk specjalistów, ekspertów oraz menedżerów w zespołach personalnych realizujących swoje funkcje w partnerstwie z biznesem

·                  Specjaliści różnych branż, którzy pragną stać się wyspecjalizowanymi trenerami, konsultantami personalnymi lub pracownikami zespołów personalnych

·                  Menedżerowie różnych branż, którzy chcą rozwijać swój potencjał w zakresie budowania przewagi konkurencyjnej w oparciu o swoich ludzi i ich potencjał zadaniowy i kompetencyjny

Cel studiów :

Praktyczne przygotowanie absolwentów do zarządzania zasobami ludzkimi w oparciu o najlepsze praktyki biznesu i w związku z modelem biznesowym i strategią firmy oraz budowania przewag konkurencyjnych firmy w oparciu o potencjał pracowników (kapitał ludzki) i ich możliwości zadaniowe.

Studia umożliwiają zdobycie cenionego na rynku pracy zawodu popartego konkretnymi, praktycznymi i przećwiczonymi umiejętnościami oraz przygotowują do samodzielnego rozwijania umiejętności praktycznych po zakończeniu edukacji.

Studia są realizowane we współpracy z firmą doradztwa personalnego i biznesowego Aida Consulting, co gwarantuje adekwatność treści kształcenia z nowoczesnymi trendami rynku pracy.
 


ZARZĄDZANIE  ZASOBAMI  LUDZKIMI (WSSMiA)                                                             

Adresaci studiów:

Osoby, które czują, że drzemie w nich potencjał do zarządzania ludźmi lub pracy w zespołach personalnych (kadrach, płacach, strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi, przewodzenia ludziom, pełnienia funkcji menedżerskich) :

·                  Absolwenci studiów I stopnia (licencjackich), którzy aspirują do objęcia stanowisk specjalistów, ekspertów oraz menedżerów w zespołach personalnych realizujących swoje funkcje w partnerstwie z biznesem

·                  Specjaliści różnych branż, którzy pragną stać się wyspecjalizowanymi trenerami, konsultantami personalnymi lub pracownikami zespołów personalnych

·                  Menedżerowie różnych branż, którzy chcą rozwijać swój potencjał w zakresie budowania przewagi konkurencyjnej w oparciu o swoich ludzi i ich potencjał zadaniowy i kompetencyjny

Cel studiów :

Praktyczne przygotowanie absolwentów do zarządzania zasobami ludzkimi w oparciu o najlepsze praktyki biznesu i w związku z modelem biznesowym i strategią firmy oraz budowania przewag konkurencyjnych firmy w oparciu o potencjał pracowników (kapitał ludzki) i ich możliwości zadaniowe.

Studia umożliwiają zdobycie cenionego na rynku pracy zawodu popartego konkretnymi, praktycznymi i przećwiczonymi umiejętnościami oraz przygotowują do samodzielnego rozwijania umiejętności praktycznych po zakończeniu edukacji.

Studia są realizowane we współpracy z firmą doradztwa personalnego i biznesowego Aida Consulting, co gwarantuje adekwatność treści kształcenia z nowoczesnymi trendami rynku pracy.
 

 

ZARZĄDZANIE  (WWSE / FUTURUS)                                                                                 

Absolwenci kierunku zarządzanie posiadają szeroką wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych. Są doskonale przygotowani do zarządzania procesami, przedsięwzięciami w organizacji o charakterze gospodarczym i administracyjnym. Nasi absolwenci to wysokiej klasy  specjaliści.

Studia adresowane są również do pracowników instytucji finansowych oraz do kadry kierowniczej i menadżerskiej przedsiębiorstw i organizacji, a także do osób zainteresowanych problematyką finansowości  zarządczej, bankowości i finansów organizacji. Nabycie wiedzy z tego zakresu i wykorzystanie nowych umiejętności w pracy zawodowej podniesie jakość podejmowanych decyzji i ograniczy ryzyko popełnienia błędu.

Misją naszej Uczelni jest wyposażenie studentów w gruntowną wiedzę i przygotowanie ich do życia we współczesnym świecie. Program studiów dostosowany jest do współczesnych wymogów w zakresie teorii i praktyki.
 

PODATKI  I  RACHUNKOWOŚĆ (WWSE / FUTURUS)                                                         

Ideą tej specjalności jest przekazanie studentowi wiedzy z zakresu obowiązującego w Polsce prawa podatkowego i rachunkowości. Specjalność jest nakierowana na kształcenie w obszarze zdobywania umiejętności prawidłowej prezentacji przepływów finansowych i operacji gospodarczych oraz interpretacji zadań gospodarczych zapisów rachunkowo-księgowych. Specjalność podatki i rachunkowość oferuje kandydatowi zarówno na studiach pierwszego stopnia, jak i na studiach uzupełniających magisterskich możliwość zdobycia wiedzy koniecznej, aby uzyskać certyfikat księgowy. Podczas toku studiów realizujemy program kursu przygotowujący kandydata do egzaminu organizowanego przez Ministerstwo Finansów, po którym kandydat może uzyskać uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Sylwetka absolwenta:
W ramach specjalności absolwent nabywa umiejętności z zakresu rachunkowości zarządczej, podejmowania decyzji perspektywicznych zarządzania przedsiębiorstwem (umiejętność wykorzystywania projekcji kosztów i przychodów, przepływów finansowych). Nieodzownym elementem jest prawo podatkowe. Absolwent zna tematykę związaną z podatkami dochodowymi od osób prawnych i fizycznych, podatkiem od towarów i usług oraz ordynację podatkową. Absolwent posiada także umiejętności z zakresu rachunkowości zarządczej.
Perspektywy zawodowe:
Absolwenci tej specjalności są profesjonalnie przygotowani do wykonania zawodu dyrektora finansowego, głównego księgowego oraz księgowego. Dysponują niezbędną wiedzą w zawodzie doradcy finansowego, a także do prowadzenia własnej firmySOCJOLOGICZNE  I  PSYCHOLOGICZNE  ASPEKTY ZARZĄDZANIA  (WWSE / FUTURUS)   

Celem specjalizacji jest kształcenie kadr dla potrzeb przedsiębiorstw działających w warunkach gospodarki opartej o wiedzę. Umiejętności związane z komunikacją wewnątrz oraz na zewnątrz organizacji, a także zarządzanie zasobami ludzkimi z uwzględnieniem rozwoju pracowników i ich kompetencji staje się kluczowym elementem budowania przewagi konkurencyjnej. Osoby zarządzające tymi procesami muszą łączyć kompetencje menadżerskie z umiejętnościami interpersonalnymi. 
Program specjalizacji:
Program specjalizacji „Socjologiczne i psychologiczne aspekty zarządzania” obejmuje przedmioty związane z praktycznym wykorzystaniem wiedzy socjologicznej i psychologicznej w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W programie znajdują się kursy dające wiedzę pozwalającą na wyjaśnienie zachowań ludzkich w różnych sytuacjach, w kontekście jej wykorzystania w działalności gospodarczej. Absolwenci zdobędą również umiejętności i kompetencje zarządcze w odniesieniu do zasobów ludzkich.

Sylwetka absolwenta:
Absolwenci posiadają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych uzupełnioną o wybrane zagadnienia z obszaru socjologii i psychologii. Studenci uzyskają wiedzę związaną z komunikacją interpersonalną oraz między organizacjami, a także umiejętności związane ze świadomym wykorzystaniem narzędzi komunikacyjnych wewnątrz organizacji (firmy, instytucji) czy grupy społecznej.

Perspektywy zawodowe:
Po ukończeniu specjalizacji absolwent może być zatrudniony na stanowisku menadżera średniego i wyższego szczebla odpowiedzialnego za kierowania zespołem pracowników, ale również do prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej lub pracy w charakterze specjalisty (doradcy, konsultanta) do spraw marketingu, public relations lub komunikacji społecznej. 

 

 

ZARZĄDZANIE  W  GOSPODARCE  SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  (WWSE / FUTURUS)

Celem specjalizacji jest kształcenie kadr dla potrzeb funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego, a także urzędów terenowych organów administracji rządowej i delegatur urzędów wojewódzkich. Specyfika, cele działania sektora publicznego oraz konieczność uwzględnienia lokalnych uwarunkowań wymagają zastosowania odmiennego sposobu zarządzania niż to ma miejsce w przypadku przedsiębiorstw.
Program specjalizacji:
Program specjalizacji „Zarządzanie gospodarką samorządu terytorialnego” obejmuje prawne, ekonomiczne i społeczne aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego. Efekty kształcenia obejmują umiejętności z zakresu zarządzania i finansów lokalnych. Student zdobędzie wiedzę z zakresu polityki rozwoju regionalnego i lokalnego, zarządzania w urzędach administracji publicznej, uwarunkowań prawnych i organizacyjnych samorządu terytorialnego, finansów lokalnych oraz gospodarki nieruchomościami.
Sylwetka absolwenta:
Absolwent specjalizacji posiada niezbędną wiedzę i umiejętności do pełnienia funkcji specjalisty i kierownika w jednostkach samorządu terytorialnego różnego szczebla. Rozumie specyfikę sektora publicznego, ale równocześnie potrafi wykorzystywać nowe instrumenty zarządzania w administracji publicznej oraz współpracować z podmiotami prywatnymi. Dostrzega konieczność kompromisu między interesem publicznym i interesem lokalnym oraz realizowania zrównoważonego rozwoju, gwarantującego spójny rozwój gospodarczy i społeczny oraz zachowanie środowiska naturalnego.
Perspektywy zawodowe:
Absolwent po ukończeniu specjalizacji może być zatrudniony w instytucjach samorządowych szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego, w urzędach wojewódzkich oraz w terenowych oddziałach i delegaturach agencji rządowych – na stanowiskach wymagających profesjonalnego przygotowania do pełnienia funkcji w sektorze publicznymZARZĄDZANIE  W  ADMINISTRACJI  PUBLICZNEJ (WWSE / FUTURUS)                           

Celem specjalności jest: kształcenie kadr dla potrzeb funkcjonowania różnych instytucji zaliczanych do sektora publicznego: urzędów administracji rządowej centralnej i terenowej, jednostek samorządu terytorialnego, a także wyspecjalizowanych agencji rządowych. Specyfika oraz cele działania sektora publicznego wymagają zastosowania odmiennego sposobu zarządzania niż to ma miejsce w przypadku przedsiębiorstw.
Program specjalizacji:
Program specjalizacji „Zarządzanie w administracji publicznej” obejmuje interdyscyplinarne zajęcia poświęcone różnym aspektom funkcjonowania administracji publicznej – prawnym, ekonomiczny, społecznym i technologiczny. Efekty kształcenia obejmują umiejętności z zakresu zintegrowanego zarządzania w układach terytorialnych, z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju społeczeństwa, gospodarki i środowiska. Student zdobędzie wiedzę z zakresu polityki rozwoju regionalnego i lokalnego, zarządzania w urzędach administracji publicznej, uwarunkowań prawnych i organizacyjnych samorządu terytorialnego, zarządzania finansami publicznymi oraz zarządzania zasobami ludzkimi.
Sylwetka absolwenta:
Absolwent specjalizacji posiada niezbędną wiedzę i umiejętności do pełnienia funkcji specjalisty i kierownika w sektorze publicznym. Rozumie specyfikę i odrębności sektora publicznego, ale równocześnie potrafi wykorzystywać nowe instrumenty zarządzania w administracji publicznej oraz współpracować z podmiotami prywatnymi. Dostrzega konieczność kompromisu między interesem publicznym i interesem lokalny oraz realizowania zrównoważonego rozwoju, gwarantującego spójny rozwój gospodarczy i społeczny oraz zachowanie środowiska naturalnego.
Perspektywy zawodowe:
Absolwent po ukończeniu specjalności może być w instytucjach samorządowych szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego, w urzędach wojewódzkich oraz w terenowych oddziałach i delegaturach agencji rządowych – na stanowiskach wymagających profesjonalnego przygotowania do pełnienia funkcji w sektorze publicznym.

 


ZARZĄDZANIE  W  ZDROWIU  PUBLICZNYM  (WWSE /  FUTURUS)                                  
Absolwent tej specjalności posiada wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk medycznych oraz nauk społecznych. Zdobywa umiejętności praktyczne w zakresie wymagań zawodowych związanych z realizacją zadań z promocji zdrowia i profilaktyki oraz ochrony zdrowia. Szczególny nacisk kładziemy na przygotowanie dobrej kadry do pracy w szeroko rozumianym zdrowiu publicznym. Absolwent posiada wiedzę na temat: systemów opieki zdrowotnej, sposobów wykorzystywania systemów informatycznych, zasad prowadzenia badań i analiz stanu zdrowia, zarządzania kadrami, sposobów prowadzenia działań profilaktycznych.

Sylwetka absolwenta:
Absolwent specjalności "Zarządzanie w zdrowiu publicznym" potrafi przeprowadzić analizę kosztów ekonomicznych usług medycznych, gromadzić i przetwarzać dane o sytuacji zdrowotnej, przewidywać zagrożenia oraz prognozować potrzeby na usługi medyczne. Dzięki odbytym kursom z zarządzania zna normy prawne i nowoczesne techniki organizacji pracy instytucji związanych z szeroko pojętym zdrowiem publicznym.
Perspektywy zawodowe:
Absolwenci tej specjalności to przyszła kadra zarządzająca jednostkami ochrony zdrowia oraz pracownicy zatrudnieni w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz Narodowym Funduszu Zdrowia, w zakładach ubezpieczeń zdrowotnych, w działach zajmujących się zdrowiem publicznym w administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz organizacjach pozarządowych, nadzoru sanitarnego, m.in. w Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 


ZARZĄDZANIE  ZASOBAMI  LUDZKIMI (WWSE / FUTURUS)                                             

Specjalność łączy wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu oraz nauk pokrewnych dotyczących istoty prawidłowości i problemów funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku. Jednocześnie pomaga przyswoić wiedzę z zakresu dyscyplin komplementarnych, takich jak: nauki prawne, socjologia i podstawy psychologii, a także nauk filozoficznych. Specjalność utwierdza w przekonaniu, że człowiek, jego postawa, potencjał i zaangażowanie są kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa. Czyniąc specjalność (przedmiot) zarządzanie zasobami ludzkimi wartością jaką jest zarządzanie kapitałem ludzkim.
Sylwetka absolwenta:
Absolwenci tej specjalności zdobywają wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi (kapitału ludzkiego), kapitału intelektualnego, zarządzania wiedzą, diagnozowania i stosowania nowoczesnych instrumentów polityki personalnej, kierowania ludźmi, motywowania ich, wynagradzania i audytu personalnego. Absolwenci przygotowani są do twórczego i aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-gospodarczym. Specjalność pomaga w kształtowaniu charakteru i osobowości studenta kładąc nacisk na dociekliwość poznawczą, dążenie do doskonałości zawodowej, kreatywność oraz postawę etyczną.
Perspektywy zawodowe:
Absolwent jest przygotowany do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania. Nabyte umiejętności przydatne są między innymi w takich zawodach jak menedżer działów personalnych, specjalista ds. organizacji i zarządzania, specjalista ds. szkoleń zawodowych, konsultant ds. zarządzania zasobami pracy, specjalista da. planowania rekrutacji i selekcji, specjalista ds. systemów motywacyjnych. Niezbędne w prowadzeniu własnej firmy.

 


ZARZĄDZANIE  W  SFERZE  OCHRONY  ŚRODOWISKA  (WWSE / FUTURUS)                    
Celem specjalizacji jest kształcenie kadr dla potrzeb funkcjonowania jednostek administracji rządowej i samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz prywatnych przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze związanym z ochroną środowiska. Wpływ zasady zrównoważonego na funkcjonowanie sektora publicznego i sektora prywatnego powoduje rosnące zapotrzebowanie na pracowników posiadających wykształcenie w zakresie ochrony środowiska. 

Program specjalizacji:
Program specjalizacji „Zarządzanie w ochronie środowiska” obejmuje zagadnienia związane z polityką i prawem ochrony środowiska. Efekty kształcenia obejmują umiejętności z zakresu zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie oraz gospodarki odpadami. Student zdobędzie wiedzę z zakresu ochrony środowiska, oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, planowania przestrzennego, rozwoju regionalnego i lokalnego.

Sylwetka absolwenta:
Absolwent specjalizacji posiada ogólne przygotowanie z zakresu zarządzania, które zostało  jest uzupełnione wiedzą ekonomiczną, zarządczą i technologiczną związaną z gospodarowaniem środowiskiem. Absolwenci uzyskują również wiedzę umożliwiającą podejmowanie działalności gospodarczej w usług związanych z obsługą sektora ochrony środowiska oraz zakresie produkcji i usług o charakterze ekologicznym.

Perspektywy zawodowe:
Absolwent po ukończeniu specjalizacji może być zatrudniony w jednostkach administracji rządowej i samorządowej oraz służbach komunalnych związanych z ochroną środowiska i gospodarką odpadami, a także w firmach prowadzących działalność związaną z obsługą procesu inwestycyjnego, ochroną środowiska lub zarządzaniem odpadami.

 


ZARZĄDZANIE  W  TURYSTYCE (WWSE / FUTURUS)                                                        

Celem specjalizacji jest kształcenie pracowników na potrzeby firm kadr dla potrzeb branży turystycznej, zarówno firm które zajmują się przygotowaniem i sprzedażą usług turystycznych w Polsce i zagranicą, jak również hoteli i innych firm zajmujących się przygotowaniem produktów turystycznych. 
Program specjalizacji:
Program specjalizacji „Zarządzanie w turystyce” obejmuje przede wszystkim umiejętności z obszaru zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym oraz strategii jego rozwoju. Efekty kształcenia obejmują zdobycie wiedzy z zakresu prawa turystycznego, marketingu turystycznego i geografii. Student pozyska umiejętności związane z zidentyfikowaniem popytu na usługi turystyczne oraz tworzeniem odpowiednich produktów. Ze względu na coraz powszechniejsze technologii informatycznych, kształcenie obejmuje również wykorzystanie systemów informatycznych i Internetu w procesach zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym.  

Sylwetka absolwenta:
Absolwent specjalizacji „Zarządzanie w turystyce” posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji w sektorze turystycznym. Student zdobywa wiedzę niezbędną dla właściciela bądź pracownika organizacji związanej z obsługą ruchu turystycznego. Absolwent jest więc przygotowany do pracy na stanowisku menadżera średniego i wyższego szczebla przygotowanego do kierowania zespołem pracowników lub prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej, bądź na stanowisku specjalisty (doradcy, konsultanta) w firmach oferujących usługi turystyczne.

Perspektywy zawodowe:
Absolwent po ukończeniu specjalizacji może być zatrudniony w firmie posiadającej uprawnienia organizatora turystyki (biuro podroży), w agencjach turystycznych, w wydziałach promocji i współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego, na stanowiskach związanych z bieżącą obsługą, rozwojem i promocją hotelu, a także w agencjach marketingowych specjalizujących się w organizacji eventówZARZĄDZANIE  W   GOSPODARCE  MIĘDZYNARODOWEJ  (WWSE / FUTURUS)                

Celem specjalizacji jest kształcenie kadr dla potrzeb przedsiębiorstw działających na rynkach międzynarodowych oraz innych organizacji i instytucji funkcjonujących w otoczeniu międzynarodowym. Specyfika tego obszaru wymaga uzupełnienie standardowej wiedzy z zakresu zarządzania o zagadnienia z zakresu stosunków międzynarodowych w ujętych w sposób interdyscyplinarny. 
Program specjalizacji:
Program specjalizacji „Zarządzanie w gospodarce światowej” obejmuje zagadnienia związane ze stosunkami międzynarodowymi, funkcjonowaniem międzynarodowych i regionalnych  organizacji gospodarczych. W szczególnym stopniu zostanie uwzględniona problematyka działalności Unii Europejskiej, w tym unijnych programów pomocowych oraz funduszy strukturalnych. Student uzyska również wiedzę z zakresu prawa międzynarodowego prywatnego, międzynarodowych standardów rachunkowości w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Efekty kształcenia obejmują również wiedzę dotyczącą funkcjonowania międzynarodowego rynku pracy oraz umiejętności związane z marketingiem międzynarodowym. 

Sylwetka absolwenta:
Absolwent specjalizacji „Zarządzanie w gospodarce światowej” posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu stosunków międzynarodowych (gospodarczych, politycznych i kulturalnych), która pozwala mu na dokonywanie analiz i ocen funkcjonowania przedsiębiorstw działających na rynku międzynarodowym. Student uzyska również umiejętności z zakresu zarządzania biznesem międzynarodowym, a także identyfikacji i rozwiązywania problemy kulturowych, które pojawiają się w procesach współpracy międzynarodowej.

Perspektywy zawodowe:
Absolwent specjalności „Zarządzanie w gospodarce światowej” posiada merytoryczne przygotowanie do pracy na stanowiskach kierowniczych średniego szczebla oraz stanowiskach specjalistycznych w firmach działających na rynkach międzynarodowych oraz zajmujących się handlem zagranicznym. Absolwent może również znaleźć zatrudnienie  w instytucjach i organizacjach międzynarodowych, jak również organach administracji publicznej zajmujących się współpracą międzynarodową w zakresie stosunków gospodarczych